VỤ QUY MÔ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH

 

 

Giới thiệu chung  

 Vụ Quy mô Dân số - Kế hoạch hóa gia đình  được thành lập theo Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Bộ Y tế.

Địa chỉ: Tổng cục DS-KHHGĐ, Lô D20 ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (+844) 38438694

Fax: (+844) 38438694

E mail: pfpd@gopfp.gov.vn

Website:

  

Quyết định số 104/QĐ-TCDS ngày 10/5/2013 của Tổng cục trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quy mô Dân số và KHHGĐ

 

Lãnh đạo Vụ/ Đơn vị

Vụ trưởng

 ThS. Đặng Quỳnh Thư

Phó vụ trưởng

 Bs. Mai Trung Sơn

Phó vụ trưởng

Ths.BS Nguyễn Kim Xuân Nam

 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Vị trí và Chức năng:

Vụ Quy mô dân số và Kế hoạch hóa gia đình là vụ chuyên môn thuộc Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (sau đây viết tắt là Tổng cục), có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quy mô dân số, kế hoạch hóa gia đình và quản lý phương tiện tránh thai. 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; chủ trương, chính sách về quy mô dân số, kế hoạch hóa gia đình và quản lý phương tiện tránh thai; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về quy mô dân số, kế hoạch hóa gia đình và quản lý phương tiện tránh thai; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Về quy mô dân số:

a) Xây dựng chỉ tiêu, chỉ báo, giải pháp về quy mô dân số; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Quản lý biến động dân số, đề xuất các giải pháp điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ gia tăng dân số trên phạm vi cả nước;

c) Là đầu mối xây dựng dự báo dân số phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tham gia xây dựng các chương trình, đề án, dự án về quy mô dân số và nguồn nhân lực do các Bộ, ngành khác quản lý;

d) Xây dựng các mô hình, đề án về điều chỉnh quy mô dân số; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Về kế hoạch hóa gia đình:

a) Xây dựng tiêu chuẩn, quy trình hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Quản lý biến động về số lượng và cơ cấu sử dụng các biện pháp tránh thai trên phạm vi cả nước;

c) Xây dựng các mô hình, đề án về lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

d) Xây dựng quy định về quản lý dịch vụ công trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

5. Về  quản lý các phương tiện tránh thai:

a) Xây dựng quy trình hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, các chỉ tiêu, chỉ báo, định mức phân phối, sử dụng các phương tiện tránh thai; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Xây dựng, đề xuất các tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn lưu trữ, bảo quản phương tiện tránh thai; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định chất lượng phương tiện tránh thai cung cấp trong chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình;

c) Quản lý, điều phối hoạt động cung cấp, lưu trữ, phân phối phương tiện tránh thai các kênh phân phối miễn phí, tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai trong hệ thống dân số - kế hoạch hóa gia đình theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;

d) Thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin về quản lý hậu cần các phương tiện tránh thai; dự báo nhu cầu phương tiện tránh thai đáp ứng yêu cầu an ninh hàng hoá các phương tiện tránh thai; quản trị hệ thống thông tin điện tử về quản lý hậu cần các phương tiện tránh thai;

đ) Xây dựng quy định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực đảm bảo an ninh các phương tiện tránh thai theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;

e) Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến đảm bảo an ninh các phương tiện tránh thai.

6. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch và tài liệu tập huấn về quy mô dân số, kế hoạch hóa gia đình và quản lý hậu cần các phương tiện tránh thai; phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng tổ chức thực hiện.

7. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quốc gia liên quan tới các chính sách về quy mô dân số, kế hoạch hóa gia đình và quản lý phương tiện tránh thai.

8. Đề xuất, tham gia nghiên cứu những vấn đề liên quan đến quy mô dân số, kế hoạch hóa gia đình và quản lý phương tiện tránh thai; hướng dẫn và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn.

9. Quản lý cán bộ công chức theo phân cấp; quản lý tài sản được giao theo quy định hiện hành.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.