Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng - TCDS Việt
Skip to Content
 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

Giới thiệu chung  

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng được thành lập theo Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Bộ Y tế.

Địa chỉ: Tầng 12, Lô D20 ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 

Fax: 

E mail: @gopfp.gov.vn

Website:

Quyết định số 373/QĐ-TCDS ngày 30/8/2013 của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

 Quyết định số 500/QĐ-TCDS ngày 03/10/2013 của Tổng cục trưởng về việc ban hành quy chế, tổ chức, hoạt động của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

 

Lãnh đạo Vụ/ Đơn vị

 

Giám đốc

 

 

Phó giám đốc

Nguyễn Thị Bích Liên

 

Phó giám đốc

Đào Quang Vinh

Phó giám đốc


 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

 

Vị trí và chức năng:

Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng (sau đây viết tắt là Trung tâm đào tạo) là tổ chức sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (sau đây viết tắt là Tổng cục). Tên giao dịch Tiếng Anh là Center for Population Training (CPT).

Trung tâm Đào tạo có chức năng giúp Tổng cục trưởng tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở chính tại Hà Nội và cơ sở đào tạo tại thành phố Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1.             Nhiệm vụ

a)                   Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác dân số- kế hoạch hóa gia dình; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b)                   Tổ chức biên soạn giáo trình, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về dân số- kế hoạch hóa gia đình. Xây dựng phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình trong từng giai đoạn;

c)                   Xây dựng, kiện toàn và phát triển đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên nguồn và cộng tác viên tham gia công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ làm công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình;

d)                   Tổ chức thực hiện hoạt động đào tào, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ dân số- kế hoạch hóa gia đình cho cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; cấp chứng chỉ đào tào, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên các cấp;

đ) Phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục, các tổ chức để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ dân số- kế hoạch hóa gia đình cho cán bộ công chức, viên chức và những người làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình;

e)                   Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; khảo sát nhu cầu và đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng của ngành. Đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình;

g)             Thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo, bồi dưỡng về dân số- kế hoạch hóa gia đình cho cán bộ làm công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình với các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được phê duyệt hàng năm;

h)             Quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức, quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng cục;

i)              Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

2.             Quyền hạn

a)             Tổ chức các hội nghị, hội thảo về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc lĩnh vực dân số- kế hoạch hóa gia đình;

b)             Được cấp chứng chỉ về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dân số- kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật;

c)             Được cấp chứng chỉ về đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng tài liệu đào tạo, bồi dưỡng với các tổ chức, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật;

d)             Hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cới các tổ chức trong và nhoài nước theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;

đ)         Được sử dụng cơ chế cộng tác viên, giảng viên kiêm nhiệm theo quy định hiện hành

e) Được tổ chức thực hiện các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực dân số- kế hoạch hóa gia đình cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH (BỘ Y TẾ)

Địa chỉ: Tòa nhà lô D20 - Ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết – Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm - Hà Nội.
Email:
webmaster@gopfp.gov.vn  Website: http://www.gopfp.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi dẫn lại nội dung từ Cổng TTĐT Tổng cục Dân số- KHHGĐ

Phát triển bởi VSSIC trên nền Liferay