SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ TRẺ EM KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM

SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ TRẺ EM KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM

Trẻ em khuyết tật (TEKT)

Tỷ lệ (%)

Tỷ lệ khuyết tật chung ở trẻ em 2-17 tuổi

2,79

Tỷ lệ TE từ 2-4 tuổi khuyết tật

2,74

Tỷ lệ TE từ 5-17 tuổi khuyết tật

2,81

Tỷ lệ TE nông thôn khuyết tật

2,94

Tỷ lệ TE thành thị khuyết tật

2,42

Tỷ lệ TEKT là người Kinh

2,62

Tỷ lệ TEKT là người dân tộc

3,48

Tỷ lệ TEKT là nam

3,00

Tỷ lệ TEKT là nữ

2,57

Tỷ lệ TEKT từ 2-4 tuổi được đăng ký khai sinh

97,22

Tỷ  lệ TEKT từ 2-15 tuổi có giấy chứng nhận khuyết tật

16,8

TEKT theo chức năng

 

Tỷ lệ TEKT nghe

0,22

Tỷ lệ TEKT nhìn

0,15

Tỷ lệ TEKT vận động thân trên

0,06

Tỷ lệ TEKT nhận thức

0,74

Tỷ lệ TEKT vận động thân dưới

0,50

Tỷ lệ TEKT đa chức năng

0,78

Tỷ lệ TEKT giao tiếp

0,62

Tỷ lệ TEKT thần kinh

2,21

TEKT và giáo dục

 

Tỷ lệ TEKT nhập học chung tiểu học

88,41

Tỷ lệ TEKT nhập học chung THCS

74,68

Tỷ lệ TEKT đi học chung THPT

39,35

Tỷ lệ TEKT nhập học đúng tuổi tiểu học

81,69

Tỷ lệ TEKT nhập học đúng tuổi THCS

67,43

Tỷ lệ TEKT nhập học đúng tuổi THPT

33,56

Tỷ lệ trường có học sinh khuyết tật

71,40

Tỷ lệ trường có thiết kế phù hợp với người khuyết tật

2,90

Tỷ lệ trường có lối đi, đường dốc dành cho người khuyết tật

8,10

Tỷ lệ trường có công trình vệ sinh thiết kế phù hợp cho người KT

9,90

TEKT và y tế

 

Tỷ lệ TEKT từ 2-15 tuổi bị ốm bệnh chấn thương trong vòng 12 tháng

79,8

TEKT từ 2 đến dưới 6 tuổi có bảo hiểm y tế

98,9

TEKT từ 2-17 tuổi có bảo hiểm y tế

96,5

TEKT và tham gia xã hội

 

Tỷ lệ TEKT từ 2-5 tuổi có sách, truyện tranh dành cho trẻ em

34,01

Tỷ lệ TEKT từ 2-5 tuổi có đồ chơi dành cho trẻ em

79,67

Tỷ lệ TEKT từ 2-5 tuổi có sách, truyện tranh và đồ chơi dành cho trẻ em

32,82

Tỷ lệ TEKT từ 6-15 tuổi có điện thoại di động

15,41

Tỷ lệ TEKT từ 6-15 tuổi có tiếp cận internet

40,92

Tỷ lệ TEKT 2-14 tuổi sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh

91,50

Tỷ lệ TEKT 2-14 tuổi sử dụng hố xí hợp vệ sinh

70,20

Tỷ lệ TEKT 2-14 tuổi sử dụng nguồn nước và hố xí hợp vệ sinh

67,40

Tỷ lệ TEKT 2-14 tuổi sống trong hộ có điện

96,40

Tỷ lệ TEKT 2-14 tuổi sử dụng sống trong hộ có máy thu thanh, radio

9,00

Tỷ lệ TEKT 2-14 tuổi sống trong hộ có tivi

89,60

Tỷ lệ TEKT 2-14 tuổi sống trong hộ có máy tính

19,40

TEKT và quan điểm xã hội

 

Tỷ lệ người trả lời đồng ý với quan điểm rằng TEKT nên được đến trường cùng với các trẻ em khác

42,70

Tỷ lệ người trả lời đồng ý với quan điểm rằng TEKT nên học tại trường chuyên biệt

24,00

Nguồn: https://www.unicef.org Điều tra quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, 2016-2017