Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc về công tác Dân số