Mời Quý vị gửi Câu hỏi Mời Quý vị gửi Câu hỏi

captcha
Text Verification

 Mời Quý vị đọc Quy chế Hỏi- Đáp trước khi gửi Câu hỏi. Cám ơn !

Tra cứu csdl Hỏi-Đáp trực tuyến Tra cứu csdl Hỏi-Đáp trực tuyến

cho em hỏi hôn nhân cận huyết để lại hậu quả gì (văn bản chính thống, hoặc web chính thống)

Thông thư 08/2016(2016-07-22 02:26:00.229)
Sàng lọc trước sinh(2016-04-06 07:30:20.516)
hỏi về hôn nhân cận huyết thống(2016-10-10 09:40:03.063)

Ngày 14/4/2015 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 498/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025" và giao cho Ủy ban Dân tộc Chủ trì tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng hôn nhân và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025". Có thể truy cập địa chỉ Website của Ủy ban Dân tộc để biết thêm thông tin: http://www.cema.gov.vn

"