Mời Quý vị gửi Câu hỏi Mời Quý vị gửi Câu hỏi

captcha
Text Verification

 Mời Quý vị đọc Quy chế Hỏi- Đáp trước khi gửi Câu hỏi. Cám ơn !

Tra cứu csdl Hỏi-Đáp trực tuyến Tra cứu csdl Hỏi-Đáp trực tuyến

cho e hỏi, e đang công tác tại trung tâm dân số huyện ngày trước e học nữ hộ sinh và được hưởng 30% phụ cấp, nhưng giờ e muốn học lên Đại học nhưng không phải nghạch y thì có được hưởng 30% phụ cấp nữa không

Dân số cả nước(2016-03-01 13:59:26.751)
Chính sách dân số(2016-04-11 07:41:09.624)
hỏi về chính sách(2016-10-06 08:17:42.701)

Điểm a khoản 5 điều 3 của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức viên chức sau đây: "Công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế để thực hiện các công việc: tuyên truyền giáo dục sức khỏe, dân số- kế hoạch hóa gia đình". Nếu bạn học đại học không phải ngạch y nhưng được chuyển xếp ngạch viên chức dân số, thường xuyên, trực tiếp làm công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình thì bạn vẫn được hưởng 30% phụ cấp theo quy định.

"