Văn bản của Tổng cục Văn bản của Tổng cục

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

72/QĐ-TCDS

21/11/2013

Kế hoạch Tổ chức hoạt động truyền thông hưởng Tháng hành động quốc gia về Dân số và hưởng ứng tới Ngày Dân số Việt Nam (26/12/2013)

498/QĐ-TCDS

03/10/2013

Quyết định của Tổng cục trưởng về việc ban hành quy chế, tổ chức, hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu

500/QĐ-TCDS

03/10/2013

Quyết định của Tổng cục trưởng về việc ban hành quy chế, tổ chức, hoạt động của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

373/QĐ-TCDS

30/8/2013

Quyết định của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

169/TTNC

8/8/2013

Công văn của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu về việc cử cán bộ tham dự tập huấn chuyên môn về kết nối mạng, phần mềm MIS năm 2013

39/KH-TCDS

07/8/2013

Kế hoạch Tập huấn chuyên môn về kết nối mạng và phần mềm MIS cho cán bộ tuyến tỉnh năm 2013

167/TTNC

06/8/2013

Công văn của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu về việc Nâng cấp, bổ sung thiết bị kết nối, truyền dữ liệu cho kho dữ liệu điện tử

270/QĐ-TCDS

19/7/2013

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về việc thành lập Ban biên tập và Tổ thư ký trang thông tin điện tử của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trên Internet

/BC-TCDS

/6/2013

Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

309/TCDS-TTGD

4/6/2013

Hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng các sự kiện năm 2013

169/QĐ-TCDS

24/5/2013

Quyết định về việc Phê duyệt chương trình công tác năm 2013

133/QĐ-TCDS

10/5/2013

Quyết định về việc phân công công việc của Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ

101/QĐ-TCDS

10/5/2013

Quyết định của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vụ Pháp chế - Thanh tra

98/QĐ-TCDS

10/5/2013

Quyết định của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

99/QĐ-TCDS

10/5/2013

Quyết định của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng

100/QĐ-TCDS

10/5/2013

Quyết định của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính

101/QĐ-TCDS

10/5/2013

Quyết định của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vụ Pháp chế - Thanh tra

102/QĐ-TCDS

10/5/2013

Quyết định của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Truyền thông - Giáo dục

103/QĐ-TCDS

10/5/2013

Quyết định của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số

104/QĐ-TCDS

10/5/2013

Quyết định của Tổng cục trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quy mô Dân số và KHHGĐ

105/QĐ-TCDS

10/5/2013

Quyết định của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ

106/QĐ-TCDS

10/5/2013

Quyết định của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu

107/QĐ-TCDS

10/5/2013

Quyết định của Tổng cục trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Gia đình và Xã hội

183/TCDS-DS

5/4/2013

Xây dựng và triển khai các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số năm 2013Khung Tiền hôn nhânKhung Sang lọcKhung mo hình tảo hôn

03/QĐ-TCDS

7/1/2013

Quyết định về việc phân công tạm thời công việc của Tổng cục trưởng và các phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

15/QĐ-TCDS

29/1/2013

Quyết định phê duyệt chương trình công tác năm 2013

Đọc bằng Acrobat Reader

 

 

Liên kết