Tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

20/12/2018 16:31 Số lượt xem: 96

Ngày 05/12/2018, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 5954/BNV-TCBC gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/217 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII,

theo đó Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Công văn nêu rõ, để sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống Chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/08/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh) thực hiện như sau:

1.     Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kết luận số 34-KL/TW, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp huyện), trình Chính phủ và báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị cho ý kiến một số nội dung liên quan đến khung số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của một tổ chức hành chính ở địa phương, làm cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo và yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương.

2.     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ ngày 03/12/2018, trong khi Chính phủ chưa ban hành 02 Nghị quyết nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

 

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều tỉnh/thành phố thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức các cơ quan chuyên môn, song việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc và chưa thống nhất giữa các địa phương

GIA HÂN

 

 

Nội dung Công văn của Bộ Nội vụ về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW