Kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số

22/08/2019 14:56 Số lượt xem: 369

 Luật thanh tra năm 2010 đã giao chức năng thanh tra chuyên ngành ở ngành, lĩnh vực cho các Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Chi cục thuộc Sở thực hiện. Đây là nội dung phản ánh sự đổi mới về nhận thức trong tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành. Tổng cục DS-KHHGĐ, Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố là một trong những cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

                Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đã đề ra nhiệm vụ hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số “Kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm”; Chính phủ ra Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó giao Bộ Y tế xây dựng, ban hành “Kế hoạch kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số”.

 Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Ngọc Lan khai mạc Hội thảo.

Để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, ngày 20/8/2019, tại Quảng Ninh, Tổng cục DS-KHHGĐ đã tổ chức hội thảo Kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số. Tham dự hội thảo, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ chủ trì Hội thảo; đại biểu tham dự gồm lãnh đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông; thanh tra Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo và chuyên viên Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh khu vực phía Bắc và thành viên ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Kế hoạch.

 Toàn cảnh hội thảo

Kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số là kiện toàn về tổ chức và hoạt động của các cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành theo Luật Thanh tra và các quy định của pháp luật có liên quan nhằm thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về dân số; củng cố nhân lực công chức thanh tra chuyên ngành đủ về số lượng, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng thực hiện công tác thanh tra có hiệu quả; khắc phục những hạn chế về tổ chức cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ đắc lực công tác quản lý nhà nước về dân số tại địa phương. Tại Hội thảo, các đại biểu trao đổi, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành dân số, góp ý kiến bổ sung kế hoạch kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành dân số.

Những trao đổi, góp ý và khuyến nghị tại hội thảo để Tổng cục DS-KHHGĐ hoàn thiện Kế hoạch kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân số trong thời gian tới.

 

VIỆT HÙNG