Bình Dương duy trì mở rộng đối tượng được cấp miễn phí phương tiện tránh thai năm 2020

12/02/2020 09:39 Số lượt xem: 66

 Theo quy định, đối tượng được cấp miễn phí phương tiện tránh thai là người có đăng ký sử dụng và thuộc đối tượng được quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BTCNgười thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội (Điều 5, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội)”.

Theo quy định, đối tượng được cấp miễn phí phương tiện tránh thai là người có đăng ký sử dụng và thuộc đối tượng được quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BTC: Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội (Điều 5, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội)”.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí Trung ương mà chỉ còn hộ nghèo; hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh. Hơn nữa tỉnh Bình Dương có tốc độ tăng dân số cơ học lớn trung bình khoảng 50.000-70.000 người/năm, số lượng dân nhập cư trên địa bàn lớn, kết quả tổng điều tra dân số ngày 01/4/2019 dân số tỉnh Bình Dương đạt 2.455.865 người, vượt mức Chiến lược dân số đề ra là 2,4 triệu người vào năm 2020. Với tốc độ tăng dân số cơ học nhanh chóng tạo ra áp lực lớn về hạ tầng, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, an ninh trật tự... đã ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và công tác quản lý dân số trên địa bàn tỉnh cũng phát sinh một số vấn đề cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

 Cụ thể: Đối tượng hưởng phương tiện tránh thai miễn phí theo quy định ngày càng ít trong khi đối tượng công nhân có đời sống khó khăn đang tạm trú tại các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương là nhóm đối tượng yếu thế chưa có cơ hội tiếp cận dịch vụ KHHGĐ...

Do đó năm 2018, Chi cục Dân số - KHHGĐ đã tham mưu Sở Y tế, Tổng cục Dân số - KHHGĐ, UBND tỉnh chấp thuận cho mở rộng đối tượng miễn phí phương tiện tránh thai là: đối tượng Công nhân có thu nhập thấp, đời sống khó khăn đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ miễn phí phương tiện tránh thai còn các chi phí thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đi kèm thì đối tượng tự chi trả (văn bản chấp thuận: Công văn số 14/TCDS-KHTC ngày 11/01/2018 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ v/v cung cấp PTTT miễn phí cho đối tượng công nhân có thu nhập thấp và Công văn số 601/UBND-VX ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh v/v cấp PTTT miễn phí cho đối tượng công nhân có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh).

 Thực hiện cấp phương tiện tránh thai miễn phí được quy định cụ thể: Cán bộ dân số cấp xã và cộng tác viên dân số khu/ấp lập danh sách người đăng ký sử dụng biện pháp tránh thai thuộc đối tượng cấp miễn phí phương tiện tránh thai để trình Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và thực hiện việc cấp phương tiện tránh thai miễn phí cho đối tượng.

Việc ghi chép, thống kê danh sách đối tượng được cấp phương tiện tránh thai miễn phí theo hướng dẫn quy định: Hàng tháng Cán bộ dân số cấp xã lập và tổng hợp danh sách đối tượng sử dụng (phương tiện tránh thai miễn phí và công nhân có thu nhập thấp) trình Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và gửi về Trung tâm Y tế cấp huyện. Trung tâm Y tế cấp huyện lập bảng tổng hợp danh sách gửi về Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh định kỳ theo báo cáo thống kê chuyên ngành

Qua triển khai thực hiện, những người đăng ký sử dụng biện pháp tránh thai miễn phí đã được Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn phê duyệt danh sách. Toàn tỉnh trong năm 2018 đã cấp miễn phí PTTT cho 2.473 người (trong đó: Vòng tránh thai là 564 người, thuốc cấy là 12 người, thuốc tiêm là 835 người, thuốc viên là 639 người, bao cao su là 423 người). Năm 2019, đã cấp miễn phí PTTT cho 4.559 người (trong đó: Vòng tránh thai là 739 người, thuốc cấy là 16 người, thuốc tiêm là 1.337 người, thuốc viên là 1.544 người, bao cao su là 923 người) (nguồn số liệu: Chương trình đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ- Chi cục Dân số - KHHGĐ Bình Dương).

   Năm 2020, Bình Dương tiếp tục duy trì đối tượng Công nhân có thu nhập thấp, đời sống khó khăn đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ miễn phí phương tiện tránh thai, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời các PTTT an toàn, hiệu quả, đa dạng, thuận tiện với chất lượng ngày càng tốt hơn cho các đối tượng./.

PHẠM THO