CHÍNH SÁCH NHẬP CƯ CỦA MỸ

CÓ KHẢ NĂNG LÀM TĂNG DÂN SỐ

Các nhà lập chính sách Mỹ đặt câu hỏi rằng quy mô dân số của nước này sẽ lớn đến mức nào. Câu trả lời sẽ quyết định tỷ lệ nhập cư, bởi nhập cư là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến gia tăng dân số. Mỹ là một là quốc gia phát triển đông dân nhất trên thế giới và có thể tăng gấp đôi, tới 600 triệu người vượt dân số của Liên minh châu Âu vào cuối thế kỷ này. 

Chính sách nhập cư có tác động đến các vấn đề như an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, mức nợ của chính phủ, nguồn tài nguyên có sẵn và thải khí các bon. Nếu nước Mỹ giữ được lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người hiện nay, thì lượng phát thải sẽ cao đến mức nào nếu dân số của nước Mỹ tăng gấp đôi.

Một số nhà lập chính sách hàng đầu của Mỹ cho rằng dân số phát triển cùng với nhập cư tăng là tốt cho nước Mỹ, đảm bảo sự thịnh vượng, thế lực và mối quan hệ hài hòa với các quốc gia khác. 

Trong khi hầu hết các lãnh đạo của Thượng viện và Chính phủ tập trung vào những vấn đề chi tiết của cải cách nhập cư, những quyết định và chính sách nhập cư của Mỹ bao gồm cả các mức độ nhập cư tương lai, những ưu tiên, di chuyển của những người được đào tạo và nhập cư bất hợp pháp thực sự là gánh nặng của bài toán dân số học đối với tương lai của nước Mỹ. 

Hiện nay dân số của Mỹ là 307 triệu. Nếu không có di cư quốc tế sau Tuyên ngôn Độc lập, thì dân số của Mỹ hiện nay chắc chắn sẽ không quá 127 triệu người. Sau 233 năm, những người di cư và con cháu của họ ít nhất cũng chiếm tới 60% sự gia tăng dân số của nước Mỹ.

Đến năm 2050, dân số của Mỹ được dự báo lên tới 439 triệu người, với giả định mức di cư thuần hàng năm như hiện nay vào khoảng 1,3 triệu người, tăng dần lên mức 2 triệu người, người nhập cư và con cháu của họ sẽ chiếm 70% tổng số tăng. Nếu nhập cư trong tương lai dừng lại, thì dân số Mỹ năm 2050 sẽ dưới 100 triệu người. 

Già hóa dân số cũng tác động đến nhập cư. Tỷ lệ dân số Mỹ từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm khoảng 20% nếu có nhập cư, và chiếm 25% nếu không có nhập cư. Tuy nhiên nhập cư không phải là một giải pháp cho già hóa dân số vì những người nhập cư cũng có tuổi và cuối cùng cũng nghỉ hưu. Vào giữa thế kỷ, trung bình cứ 5 người Mỹ thì có 1 là người nhập cư, người Mỹ gốc Latinh sẽ chiếm 30% dân số.

Các kết quả dự báo có thể thay đổi do những thay đổi về hành vi và những sự kiện không lường trước được, tác động đến mức sinh và mức chết, cũng như những thay đổi thực tế và chính sách nhập cư của Mỹ.

Các chuyên gia tư vấn trước đây đã kết luận, về lâu dài, sẽ không có lợi ích gì đáng kể từ sự tăng dân số của quốc gia. Họ thừa nhận rằng nước Mỹ không thể tăng dân số vô hạn, và khuyến nghị đất nước cần có kế hoạch để dần ổn định dân số. Không nên giữ nguyên tắc khuyến khích gia tăng truyền thống trước đây “nhiều thì tốt hơn”.


NGUYỄN THÁI HÀ

     Nguồn: US Immigration Policy Likely  to BoostPopulation, July 30, 2009  Yale Global