MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NĂM 2004

 


1. Mục tiêu tổng quát:

Bảo đảm phát triển kinh tế nhanh với bước tiến mới về chất lượng và tính bền vững, tạo cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005). Phát huy tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với phát triển thị trường trong nước ngoài nước. Tạo bước chuyển về chất lượng và hiệu quả đầu tư. Nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế. Chủ động đẩy nhanh hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình đã cam kết. Tiếp tục thực hiện xoá đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân. Nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và xã hội. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính, tăng cường pháp chế, thực hiện kỷ cương xã hội. Ngăn chặn có hiệu quả tệ tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, sách nhiễu trong bộ máy nhà nước. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng từ 7,5 đến 8%;

- Giá trị sản xuất nông lâm, ngư nghiệp tăng 4,6%;

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15%;

- Giá trị các ngành dịch vụ tăng 8%;

- Kim ngạch xuất khẩu tăng 12%;

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt mức 36% GDP;

- Chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 5%;

- Tạo việc làm mới cho 1,5 triệu người;

- Số học sinh học nghề tuyển mới tăng 7%;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 10%;

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 26%;

- Giảm tỷ lệ sinh 0,04%.

(Trích Nghị quyết của Quốc hội kỳ họp thứ 4, khoá XI về nhiệm vụ năm 2004)