MỤC TIÊU CÔNG TÁC DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM NĂM 2006

1. Mục tiêu chung

Tăng cường nỗ lực của toàn ngành, huy động sự tham gia tích cực và có hiệu quả của các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh hơn nữa sự chuyển biến cả về nhận thức và thực hiện, đạt được các mục tiêu đề ra về dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; tạo chuyển biến mới trong công tác gia đình.

2. Các mục tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

Tập trung mọi nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về mức duy trì và tăng số người sử dụng các biện pháp KHHGĐ có tác dụng lâu dài, hiệu qủa cao, tạo cơ sở để đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh 0,4‰ mà Quốc hội giao; đồng thời từng bước nâng cao chất lượng dân số về cả thể chất, trí tuệ và tinh thần.

2.2. Mục tiêu về công tác gia đình

Xây dựng các cơ sở khoa học, thực tiễn và pháp lý để triển khai mạnh công tác gia đình theo định hướng của chiến lược gia đình đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2.3. Mục tiêu về công tác trẻ em

- Ngăn ngừa có hiệu quả và giải quyết tích cực tình trạng trẻ em lang thang kiếm sống, trẻ em bị xâm hại, trẻ em phải lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại. Giảm ít nhất 10% trẻ em lang thang kiếm sống so với năm 2005.

- Đảm bảo hầu hết trẻ em dưới 6 tuổi được chăm sóc sức khỏe thuận tiện và miễn phí.

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới mức 24%

- Tăng tỷ lệ trẻ em 3-5 tuổi được đi nhà trẻ, mẫu giáo lên 48%, tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 lên 98%.

- Tăng tỷ lệ trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; trẻ em khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, HIV/AIDS được hỗ trợ, chăm sóc.<

Nguồn: Trích Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2005 và phương hướng nhiệm vụ năm 2006 của cơ quan Uỷ ban DS, GĐ &TE