HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

 HỢP TÁC VIỆT NAM - UNICEF NĂM 2005 VÀ

KẾ HOẠCH NĂM 2006


Ngày 17/01/2006 tại Hà Nội, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện dự án hợp tác Việt Nam  Unicef năm 2005 và phương hướng triển khai năm 2006. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, đại diện Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, các bộ ngành tổng hợp và thực hiện dự án của chính phủ, địa phương thực hiện dự án.

Báo cáo tổng hợp của Uỷ ban cho biết tình hình thực hiện các dự án hợp tác năm 2005 có nhiều chuyển biến tích cực và thu được hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Các dự án đã hỗ trợ Chính phủ trong việc rà soát, xây dựng luật pháp quốc gia, chiến lược, kế hoạch dài hạn bảo vệ trẻ em; nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là phòng chống lạm dụng trẻ em, buôn bán và bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, trẻ em làm trái pháp luật, trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng của HIV/AIDS... Năm qua, các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực đã xây dựng được nhiều tài liệu, sản phẩm truyền thông, tổ chức nhiều diễn đàn, cuộc thi, nhiều cuộc tập huấn với hàng ngàn lượt  người tham dự; năng lực của lãnh đạo và cán bộ các cấp, các cộng tác viên và đối tượng thụ hưởng trong việc xây dựng, quản lý dự án, truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi ngày càng được nâng cao; các dịch vụ xã hội cho phụ nữ và trẻ em, môi trường sống tại các địa phương thụ hưởng dự án  được hỗ trợ và cải thiện đáng kể. Song song với các hoạt động hỗ trợ trực tiếp thì các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của UNICEF giúp Chính phủ Việt Nam cũng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Lãnh đạo Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em nhấn mạnh cần tiếp tục duy trì quan điểm lấy trẻ em làm trung tâm trong việc xây dựng và triển khai hoạt động. Vấn đề trẻ em là của liên ngành, liên tổ chức và cần sớm biến những cam kết của Đảng, Nhà nước thành hiện thực, tiến tới xã hội hoá công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đảm bảo thực hiện Quyền trẻ em ở Việt Nam.

PHẠM MINH SƠN