ƯỚC TÍNH MỨC BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ THẾ GIỚI NĂM 2005

Đơn vị : người

 

 

Thế giới

Các nước

phát triển

Các nước

kém phát triển

Các nước kém

phát triển        (trừ Trung Quốc)

Dân số:

Số sinh trong:

1 năm

1 tháng

1 tuần

1 ngày

1 giờ

1 phút

1 giây

Số chết trong:

1 năm

1 tháng

1 tuần

1 ngày

1 giờ

1 phút

1 giây

Tăng tự nhiên trong:

1 năm

1 tháng

1 tuần

1 ngày

1 giờ

1 phút

1 giây

Số trẻ em chết trong:

1 năm

1 tháng

1 tuần

1 ngày

1 giờ

1 phút

1 giây

6.477.451.000

 

137.350.692

11.445.891

2.641.359

376.303

15.679

261

4,4

 

58.556.474

4.879.706

1.126.086

160.429

6.685

111

1,9

 

78.794.218

6.566.185

1.515.273

215.875

8.995

150

2,5

 

7.422.408

618.534

142.739

20.335

847

14

0,2

1.211.227.000

 

13.453.323

1.121.110

258.718

36.858

1.536

26

0,4

 

12.218.416

1.018.201

234.970

33.475

1.395

23

0,4

 

1.234.907

102.909

23.748

3.383

141

2

0,04

 

87.410

7.284

1.681

239

10

0,2

0,003

5.266.224.000

 

123.897.369

10.324.781

2.382.642

339.445

14.144

236

3,9

 

44.338.058

3.694.838

852.655

121.474

5.061

84

1,4

 

79.559.311

6.629.943

1.529.987

217.971

9.082

151

2,5

 

7.334.998

611.250

141.058

20.096

837

14

0,2

3.962.523.000

 

107.874.884

8.989.574

2.074.517

295.548

12.314

205

3,4

 

35.968.297

2.997.358

691.698

98.543

4.106

68

1,1

 

71.906.587

5.992.216

1.382.819

197.004

8.209

137

2,3

 

6.899.186

574.932

132.677

18.902

788

13

0,2

Nguồn: Population Reference Bureau, 2005 World Population Data Sheet

HTG