ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

 

Ngày 17/9/2008 Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1545/TTg-KGVX gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Cơ quan Trung ương của các đoàn thể về công tác DS-KHHGĐ. Dưới đây là nội dung công văn:

Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình đã đạt được một số kết quả quan trọng: khắc phục được sự tăng nhanh dân số trở lại, khôi phục được tiến trình giảm sinh của cả nước, chất lượng dân số từng bước được nâng cao. Kết quả này đã góp phần phát triển kinh tế – xã hội, tăng GDP bình quân đầu người, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội.

Tuy đạt được những kết quả nêu trên, nhưng công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình còn nhiều bất cập: vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng nhanh công tác dân số, tỷ lệ sinh giảm chậm và không đạt được chỉ tiêu đề ra, đặc biệt tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tăng đột biến từ đầu năm 2008 tới nay; mất cân bằng giới tính khi sinh; chất lượng dân số chưa cao. Nếu không khắc phục kịp thời tình hình này thì không những không đạt các chỉ tiêu dân số đã đề ra cho năm 2010 mà còn có nguy cơ phá vỡ những thành quả về dân số đã đạt được trong thời gian qua, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân sân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp quy định tại Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Trong quý IV năm 2008, xây dựng Nghị Quyết chuyên đề về công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình, trình cấp Uỷ và Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện từ năm 2009; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các biện pháp, chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

- Căn cứ chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật, khẩn trương củng cố, hoàn thiện tổ chức quản lý nhà nước về công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình ở cấp tỉnh, huyện, xã trước ngày 30 tháng 9 năm 2008.

- Cùng với sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Bộ Y tế, thực hiện các quy định quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hoá gia đình.