KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH DS-KHHGĐ  TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

 

 

Ngày 16/9/2008, tại công văn số 6084/VPCP-TCCV, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo về việc:

1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định quy định về quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công (trong đó quy định mối quan hệ của các đơn vị sự nghiệp công lập với Uỷ ban nhân dân các cấp) theo kết luận của Thủ tướng tại Thông báo số 199/TB-VPCP ngày 08 tháng 8 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung kinh phí để giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách cấp xã đã tham gia nhiều năm công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, nay không được tiếp tục sử dụng.

3. Bộ Y tế và Bộ Nội vụ khẩn trương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLTBYT-BNV ngày 05/6/2007 hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước để bổ sung định mức biên chế cho công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình.

4. Bộ Y tế triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình các cấp; tiếp tục tổ chức các đoàn công tác để đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện Công điện số 695/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động cán bộ chuyên trách công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình cấp xã về trạm y tế cấp xã;

b) Đảm bảo kịp thời và đầy đủ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2006-2010 và hỗ trợ kinh phí địa phương cho sự nghiệp dân số, kế hoạch hoá gia đình.

6. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ tài khoản 5 công văn này, Uỷ ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Uỷ ban nhân dân các tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang khẩn trương ban hành quyết định thành lập Chi cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình thuộc Sở Y tế;

b) Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Nam Định, Quảng Bình, Quảng Nam, Kon Tum và Trà Vinh sớm ban hành quyết định thành lập Trung tâm Dân số – Kế hoạch hoá gia đình ở huyện quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

c) Uỷ ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Hà Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Gia Lai, Phú Yên và Khánh Hoà bàn giao trụ sở Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em trước đây của tỉnh cho Chi cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình thuộc sở Y tế;

d) Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Phú Yên, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bạc Liêu chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh bàn giao trụ sở Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em trước đây của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cho Trung tâm Dân số – Kế hoạch hoá gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

đ) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên trước ngày 30 tháng 9 năm 2008.