PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY DÂN SỐ VIỆT NAM

 

Để huy động sự tham gia tích cực và có hiệu quả của các đơn vị, tập thể, cá nhân và các tầng lớp nhân dân phấn đấu đạt được các mục tiêu DS-KHHGĐ theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/08/2008 và thực hiện Thông tư số 01/2008/TT-BYT ngày 23/1/2008  hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong Ngành Y tế, Tổng cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày Dân số Việt Nam 26/12/2008 cụ thể như sau:

I. Mục đích ý nghĩa, yêu cầu, nội dung đợt thi đua 3 tháng cuối năm 2008.

1. Mục đích, ý nghĩa: đợt thi đua 3 tháng cuối năm 2008 nhằm thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu DS- KHHGĐ năm 2008, lập thành tích chào mừng ngày Dân số Việt Nam: ổn định và kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ các cấp; Phấn đấu giảm tỷ lệ sinh của cả nước là 0,3‰, quy mô dân số khoảng 86 triệu người đã được cụ thể hóa thành chỉ tiêu kế hoạch 2008 giao từng địa phương; kiểm soát chặt chẽ cơ cấu dân số khi sinh; đạt được tiến bộ trong việc nâng cao chất lượng dân số.

2. Yêu cầu:

2.1. Triển khai tốt các hoạt động phát động, đăng ký, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả thi đua; kịp thời đề nghị cấp trên khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong từng đơn vị và toàn quốc.

2.2. Xây dựng, bồi dưỡng được những đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến có tính tiêu biểu nhất để nêu gương, học tập và tuyên truyền kịp thời các bài học kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến.

2.3. Đảm bảo khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng thành tích để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về DS-KHHGĐ. Không đề nghị phong tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

3. Nội dung:

3.1. Thi đua sớm ổn định và kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ, thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao năng lực quản lý điều hành và tổ chức thực hiện chương trình;

3.2. Thi đua hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

3.3. Thi đua hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu về số người thực hiện các biện pháp tránh thai (tính trong cặp vợ chồng 15- 49 tuổi).

3.4. Thi đua hoàn thành các nhiệm vụ  tuyên truyền giáo dục chuyển đổi hành vi;

3.5. Thi đua hoàn thành các nhiệm vụ nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ; Bảo đảm hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai;

3.6. Thi đua hoàn thành các nhiệm vụ nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành;

3.7. Thi đua hoàn thành các nhiệm vụ thử nghiệm, mở rộng một số mô hình, giải pháp can thiệp góp phần nâng cao chất lượng dân số;

3.8. Thi đua hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác 2008 đã được Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt (nội dung dành riêng cho các đơn vị trong Tổng cục DS-KHHGĐ).

II. Tổ Chức thi đua:

1. Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, phạm vi  thi đua, trên cơ sở đó đề ra các chỉ tiêu và nội dung thi đua cụ thể phù hợp thực tế, có tính khả thi.

Triển khai các biện pháp vận động thi đua, theo dõi quá trình thi đua, tổ chức chỉ đạo điểm và phổ biến kinh nghiệm tốt của các quận, huyện.

Cuối đợt thi đua lựa chọn công khai để khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

2. Thủ trưởng các đơn vị trong Tổng cục tổ chức thi đua trong đơn vị thực hiện tốt chương trình công tác năm 2008.

3. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục Dân số- Kế hoạch hoá gia đình:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục xây dựng bảng điểm theo các nội dung thi đua, đánh giá kết quả thi đua của các Chi cục DS-KHHGĐ.

- Nghiên cứu, đề xuất Qui chế thi đua khen thưởng theo Thông tư số 01/2008/TT-BYT ngày 22/1/2008 hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong Ngành Y tế.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thi đua trong cơ quan Tổng cục theo khối các đơn vị thuộc Tổng cục và khối các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Đề xuất hướng dẫn phát động thi đua, kiểm tra, đánh giá thi đua các đơn vị trong Tổng cục DS-KHHGĐ năm 2009.