THƯ GỬI CHÍNH PHỦ VÀ NHÂN DÂN CÁC NƯỚC

KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

 

1. Chúng tôi - đại biểu của 29 tổ chức Người cao tuổi thuộc 20 nước và vùng lãnh thổ1 , có mối quan hệ với nhau thông qua tổ chức HelpAge International (Tổ chức Quốc tế trợ giúp người cao tuổi ), tổ chức Hội nghị Khu vực Châu á - Thái Bình Dương về người cao tuổi tại  Hà Nội Việt Nam từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 11 năm 2004. Một trong những vấn đề được thảo luận trong Hội nghị là xu hướng già hoá dân số. Vấn đề này đã được nhấn mạnh trong Chương trình hành động về người cao tuổi của Đại hội quốc tế Madirid do Liên hợp quốc chủ trì. Đến năm 2025, Châu á sẽ có khoảng 2 tỷ người già. Vì thế, vấn đề người cao tuổi phải tiếp tục được đặc biệt quan tâm cả về phương diện phát triển kinh tế và xã hội.

2. Sau 4 ngày phân tích và thảo luân tình hình, sau khi đi thăm một số cơ sở và dự án thực tế ở Việt Nam, chúng tôi ý thức sâu sắc rằng, vấn đề người cao tuổi phải gắn liền với vấn đề hoà bình, phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống.

3. Tất cả các tổ chức dành cho người cao tuổi và đang hoạt động với người cao tuổi nguyện sát cánh với nhân dân và cộng đồng dân tộc tham gia tích cực vào các hoạt động xoá đói giảm nghèo và phòng chống HIV/AIDS, hỗ trợ các bệnh nhân và gia đình họ. Các nội dung liên quan đến người cao tuổi của những  hoạt động này cũng là điều mà chúng tôi quan tâm. Chúng tôi cũng muốn hưởng ứng chương trình chống nghèo đói và HIV/AIDS do Liên hợp quốc khởi xướng.

4. Chúng tôi thiết tha kêu gọi chính phủ, nhân dânvà giới truyền thông các nước ở khu vực và trên thế giới trong chương trình hành động quốc gia và chính sách của mình tiếp tục làm cho cộng đồng dân tộc và công chúng ở các nước nhận thức đầy đủ hơn nữa về vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp hoà bình, ổn định và phát triển của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát huy và chăm sóc người cao tuổi, làm cho họ được sống khoẻ, sống vui, sống tình nghĩa, sống có văn hoá và sống có ích cho gia đình, xã hội và được coi trọng. Người cao tuổi có quyền được thoát khỏi nghèo đói, bệnh tật, cô đơn, không bị ngược đãi, bạo hành và sự kỳ thị.

5. Chúng tôi muốn bầy tỏ mối quan tâm sâu sắc đến những nạn nhân chất độc da cam/ dioxin trên một khu vực rộng lớn của Việt Nam, Lào và Campuchia. Mặc dù điều này đã xảy ra gần 30 năm nhưng hậu quả của nó vẫn ảnh hưởng tới người cao tuổi và các thế hệ con cháu. Họ cũng có quyền lực lắng nghe và hỗ trợ. Họ có quyền được đón nhận sự hỗ trợ về tài chính.

6. Do nhu cầu chăm sóc người cao tuổi là rất đa dạng và ngày càng tăng lên ở mọi khu vực, nên ngay lập tức chúng ta cần phải chú trọng đến việc tăng cường bảo trợ xã hội cho người cao tuổi thông qua hệ thống trợ cấp không do đóng góp và năng cao tính thiết thực của các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ dài hạn.

7. Muốn vấn đề già hoá dân số thật sự đi vào chương trình hành động của các quốc gia thì các chính phủ cần phải tiến hành đánh giá lại các ưu tiên đang được thực hiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc người cao tuổi. Điều này đòi hỏi sự ủng hộ nhiệt tình, tận tâm của các cơ quan chính phủ, cộng đồng quốc tế, Liên hợp quốc và xã hội.

Nguồn: Hội người cao tuổi Việt Nam1 Con s nµy cã kh¸c víi con sè ë bµi ®­a tin vÒ Héi nghÞ ë trªn - §©y lµ sè tæ chøc vµ sè n­íc dù ®Õn ngµy th¸ng qua bøc th­ nµy (BBT).