GIA LAI NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO CÁN BỘ DÂN TỘC

THIỂU SỐ VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ/KHHGĐ

 

Nguyễn Hoàng Huy*

        Xuất phát từ tình hình và đặc điểm của độu ngũ cán bộ các cấp là người dân tộc thiểu số và từ điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tỉnh Gia Lai nâng cao nhân thức về công tác Dân số, kế hoạch hoá gia đình (DSKHHGĐ) đã thực hiện tốt một số biện pháp:

1. Nâng cao trình độ dân trí, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ và nhân dân các dân tộc. Một trong những nhân tố để làm thay đổi chất lượng cuộc sống, để cải tạo tâm lý, tập quán, xoá bỏ những tập tục lạc hậu của cán bộ và nhân dân các dân tộc là phải nâng cao trình độ dân trí, tạo ra sự đồng đều về mặt bằng dân trí giữa các vùng , các dân tộc, tạo điều kiện để họ tiếp tục nền văn hoá mưói và sự tiến bộ xã hội. Nâng cao dân trí ở đây bao gồm cả việc học chữ, học tiếng (tiếng phổ thông và tiếng các dân tộc) học nghề, học chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất nlà chính sách phát triển kinh tế, xã hội. Làm thế nào để cho nhân dân và cán bộ dân tộc thiều số (DTTS) đều biết chữ, biết đọc thông viết thạo. Cán bộ cấp xã phải có trình độ văn hoá cấp II, cán bộ cấp huyện, cấp tỉnh phải có trình độ văn hoá trung học phổ thông và đại học. Có như vậy mới vận dụng được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào địa phương một cách có hiệu quả.

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông dân số trong cán bộ và nhân dân các dân tộc thiểu số. Nói đến công tác DS-KHHGĐ trước hết phải nói đến công tác truyền thông. Làm cho cán bộ và nhân dân nhận thức đây đủ và sâu sắc chủ trương của Đảng. muốn cho dân giàu nước mạnh thì phải thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ ở mọi cấp, mọi ngành, trong cán bộ và nhân dân. Phát triển dân số phải tương ứng với phát triển kinh tế - xã hội. Không để cho trẻ em phải chịu đói, chịu thất học. Nếu để dân số tăng quá nhanh so với tốc độ phát triển kinh tế, tất yếu dẫn đến một cuộc sống giảm sút về chất lượng, làm trầm trọng thêm sự đói nghèo. áp lực gia tăng quá nhanh đang tác động vào đời sống hiện tại của con người và để lại hậu quả cho cuộc sống của các thế hệ mai sau. Vì vậy, phải tăng cường giáo dục trong cán bộ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chính sách dân số, nguyên nhân và hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đây là việc hệ trọng không thể coi thường, mà mỗi người đều có trách nhiệm và ý thức cao để từ đó có thái độ và hành động đúng đắn, phù hợp với chủ trương, chính sách dân số của Đảng và Nhà nước.

3. Nhà nước cần sớm ban hành những chính sách xã hội nhằm khuyến khích việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ trong đội ngũ cán bộ và nhân dân các dân tộc thiểu số, sửa đổi những chính sách kinh tế - xã hội thiếu đồng bộ hoặc không phù hợp với chính sách Nhà nước. Cuộc vận động thiực hiện chủ trương về công tác DS-KHHGĐ hiện nay là cuộc vận động rộng lớn ở những vùng có mức sinh cao, được đông đảo cán bộ và nhân dân đồng tình và tích cực thực hiện.

Tuy nhiên, Nhà nước cần có những chính sách xã hội cụ thể đối với từng vung, nhất là đối với miền núi để động viên khuyến khích mọi người thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ. Phải có chính sách thưởng, phạt rõ ràng và nghiêm minh đối với những người thực hiện tốt hoặc những người vi phạm. Đồng thời quan tâm đến một số chính sách xã hội khác như việc làm, chữa bệnh, học hành, nghỉ dưỡng… làm cho các chính sách xã hội thực sự có tác dụng đối với việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ đối với nhân dân và cán bộ các cấp là người dân tộc thiểu số.

4. Xây dựng hệ thống tổ chức và tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện chính sách DS-KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở một cách đồng bộ và chặt chẽ. Trước hết phải xác định công tác DS-KHHGĐ ở từng vùng và từng địa phương. Tổ chức phối hợp hoạt động giữa chính quyền, các ban ngành và tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội trong việc tuyên truyền giáo dục Pháp lệnh Dân số và Nghị định 104 của Chính phủ cho cán bộ đảng viên và nhân dân.

5. Đưa chương trình giáo dục DS-KHHGĐ vào chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số ở các cấp, làm cho cán bộ nắm và vận dụng được mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với công tác DS-KHHGĐ, có nhữngý kiến thức cơ bản để vận động quàn chúng nhân dân làm theo. Có điều cần chú ý là phải biên soạn nội dung chương trình cho phù hợp với đối tượng mới có tác dụng.

 * Chñ nhiÖm Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em tØnh Gia Lai.