HỘI THẢO

“TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN DỮ LIỆU VỀ NGƯỜI TÀN TẬT”

 

       Từ ngày 16-17/11/2004 tại Hải Phòng, Văn phòng Ban điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam (NCCD) phối hợp với Uỷ ban Y tế Hà Lan đã tổ chức hội thảo “Tăng cường hiệu quả sử dụng các thông tin dữ liệu về người tàn tật”. Tham dự hội thảo có 60 đại biểu đến từ các bộ: Y tế, LĐTBXH, Quốc phòng, Giáo dục Đào tạo, Tổng cục Thống kê, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, một số hiệp hội và tổ chức phi chính phủ làm việc hoặc có liên quan về người tàn tật.

Mục tiêu của hội thảo là tạo ra sự thống nhất về nhu cầu xây dựng một cơ sở dữ liệu (CSDL) toàn diện về người tàn tật; xác định các yêu cầu thông tin về người tàn tật; mô tả vai trò của từng bên liên quan trong việc đáp ứng các nhu cầu thông tin về người tàn tật; sự hiểu biết chung về tầm quan trọng đối với số liệu về người tàn tật trong việc lập kế hoạch, giám sát và đánh giá và xây dựng chính sách; xác định các vấn đề cần giải quyết nhằm tăng cường tính hiệu quả của việc sử dụng các số liệu về người tàn tật và thống nhất danh mục các hành động ưu tiên để giải quyết một trong số các vấn đề trên.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Chương trình phát triển của LHQ giới thiệu về giá trị của CSDL trong việc quản lý dữ liệu về người tàn tật; đại diện Tổng cục Thống kê trình bày nội dung về CSDL người tàn tật do UNESCAP tổ chức và kế hoạch của Tổng cục Thống kê trong công tác thu thập dữ lịêu về người tàn tật; chuyên gia tư vấn của tổ chức Hội trợ giúp người tàn tật Việt Nam giới thiệu về sử dụng các dữ liệu về người tàn tật cho việc lập kế hoạch, giám sát, đánh giá và xây dựng chính sách.

Kết thúc hội thảo, 5 hoạt động ưu tiên đã được các đại biểu nhất trí thông qua trong việc tiến tới hình thành CSDL người tàn tật: 1/ Tổng hợp các thông tin sẵn có; 2/ Xây dựng thư viện trực tuyến; 3/ Điều tra thăm dò ý kiến về mô hình, phương thức cập nhật thông tin; 4/ Tìm các nguồn lực hỗ trợ; 5/ Xác định cơ quan đầu mối trong việc triển khai.

Các ý kiến phát biểu và góp ý của hội thảo sẽ được ban tổ chức tổng hợp và báo cáo trong Hội nghị của Ban điều phối vào ngày 19/11/2004.

 

Phạm Minh Sơn