HỘI THẢO KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC CHUYỂN ĐỔI HÀNH VI

VỀ DÂN SỐ, SỨC KHOẺ SINH SẢN/KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH 2006-2010

 


Tại Hội thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số, SKSS/KHHGĐ 2006-2010 vừa qua tại Hà Nội, Vụ Tuyên truyền Giáo dục, đã chủ trì Hội thảo đánh giá công tác truyền thông trong thời gian qua đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân trong việc thực hiện KHHGĐ và chăm sóc SKSS. Các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có hiểu biết chung về các BPTT hiện đại rất cao chiếm 99.5%; Tỷ lệ sử dụng các BPTT hiện đại tăng từ 61% năm 2001 lên 67% năm 2006 (Theo điều tra biến động dân số/KHHGĐ 01/04/2006). Đặc biệt nam giới đã tham gia tích cực hơn trong việc thực hiện KHHGĐ, cùng chia sẻ, trao đổi với người vợ trong việc thực hiện các BPTT; tỷ lệ sử dụng bao cao su cao. Người cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ ở các cơ sở y tế nhà nước được cung cấp kiến thức, kỹ năng truyền thông, tư vấn và bước đầu thực hiện chuẩn quốc gia về dịch vụ chăm sóc SKSS nhằm phục vụ tốt hơn người sử dụng dịch vụ.

Công tác vận động đã tạo được dư luận xã hội ủng hộ tích cực và thực hiện chính sách DS/KHHGĐ của Đảng và Nhà nước; tạo được sự cam kết, ủng hộ của Lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và những người có uy tín trong cộng đồng. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em đã ký kết 10 chương trình phối hợp hoạt động tăng cường công tác DS,GĐTE giai đoạn 2004-2010 với các Bộ, Ban ngành, đoàn thể tại trung ương (Ban Tư tưởng Văn hóa trung ương, Ban Khoa giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân VN....) nhằm thúc đẩy công tác dân số.

Công tác giáo dục DS/SKSS/KHHGĐ, trong và ngoài nhà trường cho vị thành niên và thanh niên bước đầu đã giúp các em hiểu biết và có hành vi đúng đắn trong quan hệ tình bạn, tình yêu lành mạnh, tình dục an toàn, phòng ngừa có thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS.

Năng lực đội ngũ làm công tác truyền thông dân số, gia đình và Trẻ em được nâng cao thông qua các chương trình đào tạo về truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số, SKSS/KHHGĐ. Hệ thống tổ chức làm công tác truyền thông dân số, gia đình và trẻ em từ Trung ương đến cơ sở đã được củng cố. Hiện nay đã có 100% xã, phường có cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em. Các hoạt động truyền thông giáo dục thường xuyên ở các tuyến đã được duy trì và đẩy mạnh, đã thu hút đông đảo các lực lượng trong toàn xã hội tham gia vào các hoạt động vận động, truyền thông, giáo dục về dân số. Ngân sách nhà nước dành cho chương trình  truyền thông dân số/KHHGĐ tăng dần qua các năm từ 30,3 tỷ năm 2001 lên 50,7 tỷ  năm 2005 chiếm khoảng 10-12%. Tuy vậy, ngân sách trong thời gian qua dành cho chương trình truyền thông DS, SKSS/KHHGĐ còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu. Trong khi đó, việc sử dụng kinh phí truyền thông còn dàn trải. Các trang thiết bị truyền thông về DS/KHHGĐ ở các cấp còn thiếu về số lượng và đến nay đã có 50% trang thiết bị hỏng không sử dụng được, cần được trang bị mới. Đặc biệt các sản phẩm truyền thông chưa đáp ứng với đối tượng đặc thù và các đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó sự khác biệt về mức sống, tình trạng về chăm sóc SKSS còn chênh lệch nhiều giữa các vùng gây khó khăn trong việc xây dựng thông điệp và các hành vi phù hợp với từng vùng miền.

Chính vì vậy ngân sách dành cho công tác truyền thông giáo dục năm 2006 và kế hoạch năm 2007, đã tăng từ 18% đến 20% so với tổng kinh phí đầu tư. Nhằm đưa nội dung chính sách DS, SKSS/KHHGĐ vào hương ước, quy ước; tập trung vào đối tượng vị thành niên, đồng thời trang bị cho các em những kiến thức về giới tính, SKSS, nhằm giảm tình trạng quan hệ tình dục không an toàn, mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai và khuyến khích sử dụng bao cao su, cung cấp các thông tin về các bệnh lây truyền qua đường sinh dục. Đặc biệt chú trọng mở rộng các đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng sâu, vùng xa, vùng có mức sinh cao, trang bị lại các trang thiết bị truyền thông cho cơ sở. Đồng thời tập trung vào triển khai công tác truyền thông với nhiều hình thức khác nhau thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động và tư vấn để truyền đạt những chủ chương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về công tác dân số, gia đình và trẻ em đến tận người dân, tạo sự đồng thuận của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc tham gia thực hiện các mục tiêu chính sách về DS/KHHGĐ, thực hiện gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Huy động nhiều ngành, nhiều lực lượng tham gia công tác tuyên truyền vận động và giáo dục, đặc biệt là những cơ quan, ban ngành có mạng lưới tại cơ sở.                 

Chiến lược truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về DS,SKSS/KHHGĐ giai đoạn 2006-2010 đặt ra những vấn đề cơ bản là: Vận động đẩy mạnh hơn nữa sự cam kết ủng hộ của các cấp uỷ ng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội và những người có uy tín trong cộng đồng. Tăng cường đầu tư nguồn lực cho các hoạt động truyền thông, huy động sự tham gia tích cực của các đơn vị và cá nhân. Công tác truyền thông, các thông điệp truyền thông cần tập trung vào sức khoẻ sinh sản, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tăng cường hoạt động giám sát, hỗ trợ kỹ thuật. Nâng cao năng lực, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ truyền thông... Tăng cường kiến thức và hiểu biết về DS,SKSS/KHHGĐ cho mọi đối tượng , đặc biệt là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ; Nâng cao hiểu biết và nhận thức đầy đủ, đúng đắn của VTN, TN về DS,SKSS/KHHGĐ cũng như các kỹ năng cần thiết về chăm sóc SKSS/KHHGĐ, hạn chế các trường hợp mang thai ngoài ý muốn, nạo thai không an toàn, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS trong vị thành niên và thanh niên.<                        

LAN THẢO