GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN

DÂN SỐ - GIA ĐÌNH - TRẺ EM

 


Quyết định Phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010

Ngày 24/10/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 239/2006/QĐ-TTg “Phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010” với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

Cải thiện chất lượng cuộc sống của người tàn tật; từng bước tạo điều kiện cho người tàn tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội; xây dựng môi trường xã hội ngày càng chăm lo tốt hơn quyền lợi của người tàn tật.

2. Các chỉ tiêu

a) Ít nhất 80% số tỉnh, thành phố có tổ chức “tự lực” của người tàn tật;

b) Khoảng 70% phụ nữ tàn tật được trợ giúp dưới các hình thức khác nhau;

c) Khoảng 70% số người tàn tật được tiếp cận các dịch vụ y tế, khoảng 3.000 người được chỉnh hình và phục hồi chức năng;

d) 70% số trẻ em tàn tật được tham gia học tập dưới mọi hình thức; 100% trẻ em tàn tật đi học được miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước;

đ) Khoảng 80 nghìn người tàn tật được học nghề và tạo việc làm phù hợp tại các cơ sở dạy nghề, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn cả nước;

e) 100% các công trình xây dựng và giao thông công cộng thiết kế và xây dựng mới phải theo quy định hiện hành; 20% - 30% công trình cũ được cải tạo phù hợp với việc tiếp cận của người tàn tật;

g) Tỷ lệ người tàn tật được tiếp cận với Internet và các dịch vụ liên quan ít nhất cũng bằng 1/4 tỷ lệ chung cả nước;

h) 100% số người tàn tật có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và việc làm;

i) 22% người tàn tật được luyện tập thể thao.

Toàn văn Quyết định đăng trong Công báo tháng 11 số 03+04 (03/11/2006

 

Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Ngày 12/7/2006 Chủ tịch nước đã ban hành Lệnh số 05/2006/L- CTN công bố Luật Phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (Luật số 64/2006/QH11). Luật đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006.

Toàn văn Luật đăng trong Công báo tháng 11 số 05+06 (05/11/2006)

 

 

Quyết định Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn

Ngày 25/10/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 240/2006/QĐ-TTg “Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn”.

Điều 2 Quy định mức hỗ trợ kinh phí, thời gian thực hiện, nguồn kinh phí và mức phí bảo hiểm y tế tự nguyện như sau:

1. Mức hỗ trợ kinh phí:

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70.000 đồng/người/năm để mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ dân số, gia đình và trẻ em cấp xã hưởng mức phụ cấp hằng tháng cao hơn mức lương tối thiểu.

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100.000 đồng/người/năm để mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ dân số, gia đình và trẻ em cấp xã hưởng mức phụ cấp hằng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu.

2. Thời gian thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện có sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em cấp xã từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ để mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ dân số, gia đình và trẻ em cấp xã từ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình.

4. Mức phí bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ dân số, gia đình và trẻ em cấp xã là 100.000 đồng/người/năm.

Toàn văn Quyết định đăng trong Công báo tháng 11 số 09+10 (08/11/2006)<