TRUNG QUỐC: XÂY DỰNG XÃ HỘI PHỒN VINH NĂM 2020

Các chuyên gia đưa ra những tiêu chí cho một xã hội

phồn vinh trong 16 năm tới

 

Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu xây dựng một xã hội phồn vinh về mọi mặt trong cuộc sống. Theo các chuyên gia, để đạt được mục tiêu này sự phát triển của Trung Quốc phải toàn diện, chính xác và khả thi. Bà Li Shantong, Giám đốc Ban nghiên cứu kinh tế vùng và chiến lược phát triển thuộc Trung tâm nghiên cứu phát triển thuộc Hội đồng Nhà nước cùng các cộng sự đã đề nghị 16 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường và quản lý cần thiết để thực hiện mục đích này. Trích tóm tắt dưới đây:

Kinh tế

1. GDP tính theo đầu người

Năm 2020 Trung Quốc phấn đấu đạt GDP tính theo tỷ giá hiện hành gấp 4 lần năm 2000. Như vậy GDP tính theo đầu người của một xã hội tương đối phồn vinh sẽ là 25.000 Nhân dân tệ (3.019USD).

2. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp

Trong giai đoạn 1980-2000, người lao động Trung Quốc chuyển sang các ngành phi nông nghiệp với tỷ lệ 0,94 điểm phần trăn hàng năm. Nếu tiếp tục tỷ lệ này, trong 20 năm nữa, người lao động trong các ngành phi nông nghiệp năm 2020 sẽ đạt 70%. Theo quốc tế, tỷ lệ việc làm trong các ngành phi nông nghiệp  có thể là khoảng 60% khi GDP tính theo đầu người đạt mức 3.000USD.

3. Hệ số Engel

Hệ số Engel – tỷ lệ chi tiêu về lương thực so với tổng chi tiêu – phản ảnh mức sống và chất lượng sống của dân cư. Hệ số Engel nên tính cho thành phố, nông thôn và cho 1/5 dân số có thu nhập tối thiểu và coi đó là chỉ tiêu chủ yếu để mô tả mục tiêu của một xã hội phồn vinh. Năm 2020, hệ số Engel sẽ hạ từ 39,4% năm 2000 xuống dưới 30% ở thành phố, từ 49,1% xuống dưới 40% ở nông thôn và ít nhất là 50% cho 1/5 dân số có thu nhập tối thiểu.

Thu nhập ở thành thị và ở nông thôn

Trong giai đoạn 1980 - 2000, thu nhập tính theo đầu người ở thành thị tăng 5,7% và thu nhập ròng tính theo đầu người ở nông thôn tăng 6,4% hàng năm. Năm 2020 khi GDP tăng gấp 4 lần năm 2000, thu nhập tính theo đầu người ở thành thị sẽ tăng 2 lần lên 20.000 Nhân dân tệ (2.415,46 USD) và thu nhập ròng tính theo đầu người ở nông thôn sẽ tăng 3,5 lần lên 8.000 Nhân dân tệ (966,18 USD), tính trên cơ sở giá cả năm 2000.

Xã hội

1. Hệ số Gini

Hệ số Gini đo sự bất bình đẳng. Khi hệ số này bằng 0 là thu nhập bình đẳng tuyệt đối và khi bằng 1 là thu nhập bất bình đẳng tuyệt đối. Hiện nay đa số chuyên gia cho rằng Hệ số Gini của Trung Quốc là 0,45. Trung Quốc sẽ tăng cường điều chỉnh sự khác biệt về thu nhập, Hệ số Gini sẽ có thể giảm xuống dưới 0,4 năm 2020.

2. Bảo hiểm xã hội

Trung Quốc hiện đang thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cơ bản cho mọi công dân, bao gồm bảo hiểm y tế, hưu trí và một chế độ bảo đảm mức sống tối thiểu. Năm 2020 tỷ lệ bao phủ sẽ đạt 100%.

3. Số năm đi học trung bình

Năm 2000, dân số Trung Quốc từ 6 tuổi trở lên có số năm đi học trung bình là 7,62 năm. Hiện nay Trung Quốc thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc 9 năm, do đó năm 2020 con số này sẽ tăng lên 10 năm.

4. Tuổi thọ

Năm 2000, tuổi thọ của Trung Quốc là 71,4 năm, so với 59 năm của các nước thu nhập thấp, 69 năm của các nước có thu nhập trung bình và 78 năm đối với các nước có thu nhập cao. Năm 2020 con số này của Trung quốc triển vọng sẽ là 75 năm.

5. Tỷ lệ phạm tội

Năm 2000, các trường hợp phạm tội của Trung quốc là 29 trên 10.000 dân, triển vọng năm 2020 sẽ giảm xuống 15.

6. Đóng góp của văn hoá vào GDP

Năm 2000 giá trị gia tăng của Trung Quốc về văn hoá, giáo dục, thể thao và sức khoẻ chỉ chiếm 3,6% GDP. Căn cứ vào tình hình phát triển nhanh trong 2 năm qua, năm 2020 tỷ lệ này sẽ tăng lên 10%.

7. Tỷ lệ dân số có mức chi tiêu trung bình hàng ngày dưới 5 Nhân dân tệ (0,60 USD)

Hiện nay mức cứu trợ tối thiểu ở đô thị là 6,3 Nhân dân tệ (0,76 USD) và ở nông thôn là 1,7 Nhân dân tệ (0,21 USD). Năm 2020, chi tiêu trung bình hàng ngày của người dân cả đô thị lẫn nông thôn sẽ không thấp hơn 0,60 USD và do đó năm 2020 tỷ lệ dân số có mức chi tiêu như vậy sẽ bằng 0.

Môi trường

1. Tỷ lệ sử dụng năng lượng

Năm 1998, sản lượng của mỗi kg than năng lượng tương đương là 0,65 USD, so với mức trung bình của thế giới là 2,32 USD. Năm 2000, tuy con số này đã tăng lên 0,82 USD, nhưng vẫn còn kém xa mức trung bình của thế giới. Với sự đổi mới kỹ thuật của Trung Quốc, năm 2020 triển vọng con số này sẽ là 2,4 USD.

2. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch

Năm 2000, tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch và an toàn của Trung quốc là 75%, trong khi mức trung bình của thế giới là 81%. Để xây dựng một xã hội phồn vinh, năm 2020 tỷ lệ này sẽ đạt 100.

3. Ô nhiễm môi trường

Hiện nay, các chuyên gia đang xem xét xây dựng một chỉ số phản ảnh toàn diện về ô nhiễm môi trường.

Thể chế

1. Một chính quyền trong sạch

Tỷ lệ các trường hợp hối lộ và có hành vi xấu so với số cán bộ, công chức của Đảng và chính quyền cũng như các nhóm xã hội sẽ được sử dụng làm chỉ báo để đánh giá một chính quyền trong sạch. Năm 2000, tỷ lệ này là 41 trường hợp/10.000. Năm 2020 sẽ giảm xuống 10.

2. Công tác quản lý của chính quyền

Chết do tai nạn giao thông, hỏa hoạn hoặc thiên tai sẽ được sử dụng để phản ánh việc quản lý và năng lực giải quyết của chính quyền. Năm 2000 con số này là 15/1000, năm 2020 sẽ giảm xuống 5/1000.<

HTG

    Nguồn: www.bjreview.com.cn