TÓM TẮT TÌNH HÌNH DỊCH AIDS TOÀN CẦU

THÁNG 12. 2006

 

Số người sống với HIV năm 2006

                                       

Tổng số

Người lớn

Phụ nữ

Trẻ em dưới 15 tuổi

39,5 triệu (34,1 - 47,1 triệu)

37,2 triệu (32,1 - 44,5 triệu)

17,7 triệu (15,1 - 20,9 triệu)

2,3 triệu (1,7 - 3,5 triệu)

Số ca mới nhiễm HIV trong năm 2006

Tổng số

Người lớn

Trẻ em dưới 15 tuổi

4,3 triệu (3,6 - 6,6 triệu)

3,8 triệu (3 ,2 – 5,7 triệu)

530.000 (410.000 – 660 000)

Số tử vong do AIDS trong năm 2006                                      

Tổng số

Người lớn

Trẻ em dưới 15 tuổi

2,9 triệu ( 2,5 – 3,5 triệu)

2,6 triệu (2,2 – 3,0 triệu)

380.000 (290.000 – 500.000)

Các số trong ngoặc là khoảng dao động xung quanh các con số ước tính trong bảng này xác định giới hạn trong đó bao gồm con số thực, dựa trên các thông tin tốt nhất hiện có.

        Nguồn: UNAIDS Cập nhật tình hình dịch AIDS: Báo cáo đặc biệt về HIV/AIDS tháng 12/2006