NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2007 (Trích)

(Nghị quyết này đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI,

kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006)


CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

  1. Các chỉ tiêu kinh tế:

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,2-8,5%;

- Giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,5-3,8%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 10,5-10,7%; ngành dịch vụ tăng 8,0-8,5%;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 17,4%; tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 15,5%;

- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 40% tổng sản phẩm trong nước (GDP);

- Tốc độ tăng giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.

b. Các chỉ tiêu xã hội:

- Nâng số địa phương đạt chuẩn chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở lên 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuyển mới đại học, cao đẳng tăng 10%; trung học chuyên nghiệp tăng 15%; dạy nghề dài hạn tăng 16,5%;

- Giảm tỷ lệ sinh 0,3%;

- Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 8 vạn người;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 16%;

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn 22,3%.

c. Các chỉ tiêu môi trường:

- Nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 39%;

- Cung cấp nước sạch cho 67,2% dân số nông thôn và 80% dân số đô thị;

- Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đạt 50%.<