HỘI THẢO XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ THỰC HIỆN ĐIỀU TRA QUỐC GIA
VỀ VỊ THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN 2 (SAVY 2)

 
Cơ sở
Hội thảo được coi như là giai đoạn chuyển tiếp để chuyển giao việc quản lý thực hiện SAVY 2 cho Bộ Y tế, cụ thể là Dự án Phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên vào năm 2008. Hội thảo cũng nhằm tổng kết các khuyến nghị về SAVY 2, các khuyến nghị dựa trên kết quả của hội thảo tháng 12/2006 và cuộc hội thảo lấy ý kiến về SAVY 2 tháng 9/2007.
Năm 2003, Bộ Y tế cùng với Tổng cục Thống kê, với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của UNICEF và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thực hiện một Điều tra lớn nhất từ trước đến nay về vị thành niên và thanh niên Việt Nam dựa vào hộ gia đình. Báo cáo nghiên cứu SAVY 1 đã được xuất bản năm 2005 đưa ra những thông tin đầy đủ về thanh niên Việt Nam. Những thông tin này đã được sử dụng trong việc xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình và chính sách có liên quan đến thanh niên. SAVY 1 cũng đã đặt ra nền tảng để so sánh các mối tương quan số liệu về thanh niên Việt Nam. Do đó, SAVY 2 thực hiện từ năm 2008 được thiết kế sao cho có thể so sánh được mối tương quan với các số liệu trong SAVY 1 năm 2003.
Mục đích của Hội thảo với các bên liên quan về chỉnh sửa bộ câu hỏi điều tra cho SAVY 2 gồm:
·                   Tham khảo các ý kiến của các bên liên quan về SAVY2
·                   Xác định quá trình thực hiện SAVY2,
·                   Xem xét các cơ chế quản lý và lấy ý kiến để thực hiện SAVY 2 sao cho hiệu quả.
·                   Lấy ý kiến về các nhu cầu chính của các bộ, ngành và những khuyến nghị cụ thể để hoàn thiện bộ câu hỏi điều tra;
Đề xuất cho SAVY2
Bốn năm đã qua đi, nhóm thanh niên tham gia điều tra SAVY1 tuổi 14 – 25 nay đã được thay thế bởi một nhóm thanh thiếu niên khác. Các nước khác trong khu vực cũng đã tiến hành các cuộc điều tra tương tự, thông thường với chu kỳ là 5 năm (ví dụ như Philippines, Taiwan, Hong Kong, Indonesia), và kết quả điều tra đều cho thấy có những biến đổi trong thanh niên. ở Việt Nam, chắc chắn cũng tiến hành như vậy.
Điều quan trọng cần phải làm rõ các mục đích trong phạm vi quốc gia, điều tra mẫu đại diện. Mục tiêu chính là đưa ra những thông tin sao cho đại diện được toàn bộ thanh thiếu niên Việt Nam, dựa vào phỏng vấn thanh niên với cỡ mẫu đủ lớn để ước tính các kết quả thống kê mong muốn với các sai số cho phép. Mục tiêu này có thể đạt được với các phương án chọn mẫu, các loại câu hỏi giống và khác nhau. Điều đó có nghĩa là có nhiều thiết kế đưa ra để chọn lựa.
Thực hiện 2 hội thảo để xem xét SAVY2 đã minh chứng cho sự cam kết thực hiện SAVY 2. Cũng nên cân nhắc cẩn thận về những gì chúng ta nên giữ trong thiết kế và những điểm nổi bật của nội dung SAVY và những gì chúng ta nên thay đổi và đưa ra những lý do chính đáng. Một khi các phương án đã được kiểm chứng, tất cả những đề xuất thay đổi cần tính đến các lợi ích liên quan và các chi phí để đảm bảo kế hoạch thực hiện có khả thi nhất và dễ dàng chấp nhận nhất. Việc điều chỉnh đòi hỏi phải lấy ý kiến của các bên liên quan. Hội thảo lần này thành lập cơ chế quản lý, thành phần nhóm chuyên gia là hết sức cấp thiết để chia sẻ và thực hiện SAVY có hiệu quả.
Có rất nhiều đối tác tiềm năng liên quan, kể cả trong và ngoài các cơ quan chính phủ, bởi vì bản chất của cuộc điều tra này nhằm phục vụ xây dựng các chính sách thông qua các chủ đề quan trọng. Các bên liên quan trong nước và quốc tế quan tâm đến việc thực hiện và sử dụng nghiên cứu gồm:                                                  

 
Trong nước
Quốc tế
Trung ương Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
Các cơ quan liên hợp quốc
Bộ Y tế
Các tổ chức phi chính phủ quốc tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Các chương trình song phương
Bộ Lao động Thương binh và xã hội
Donors
Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam
Các trường đại học và các viện nghiên cứu
Tổng cục thống kê
PEPFAR
Các trường đại học
ADB, WB
Các tổ chức phi chính phủ
 


Kế hoạch hoàn thiện bộ câu hỏi điều tra.

Hiệu chỉnh một số vấn đề và các câu hỏi từ SAVY1, đặc biệt trong lĩnh vực sức khoẻ và việc làm, tuy nhiên thời gian không cho phép thảo luận
 
sâu hơn về chuyên môn của tất cả các bộ ngành. Những vấn của các bộ, ngành quan tâm và các câu hỏi điều tra sẽ được tính trong hội thảo. Tuy nhiên, để có thể so sách các số liệu qua các lần điều tra, những thay đổi, bổ sung mới các câu hỏi phải ở mức tối thiểu (lý tưởng nhất là giữ lại khoảng 80% số câu hỏi lần trước). Điều quan trọng phải lấy ý kiến của chuyên gia các bộ ngành nhằm xác định từng câu hỏi cần giữ lại cũng như những câu hỏi nào cần thay đổi. 
Chuyên gia Giám sát và Đánh giá của dự án Phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên đã góp ý: 
"SAVY mang lại một cơ hội đặc biệt để đo lường sự thay đổi theo thời gian nếu như nó được lặp lại theo định kỳ. Đó là một mục đích và là sự quan tâm mạnh mẽ của nhiều tổ chức tham gia vào SAVY1. Điều này đưa đến một nguyên tắc chắc chắn trong thiết kế nghiên cứu. Những thay đổi là điều tất yếu, tuy nhiên chỉ khi cần thiết bởi vì thông tin mang lại không thông dụng hoặc bị thiên lệch. Để bổ sung tất cả các loại câu hỏi chúng ta cũng cần xem xét đến lợi ích. Số lượng câu hỏi trong SAVY 1 là vừa đủ và chúng ta không nên mở rộng thêm. Điều đó có nghĩa là nếu bổ sung thêm câu hỏi này thì phải loại bỏ các câu hỏi khác. Điều quan trọng đầu tiên đó là xác định các biến chủ chốt cần thiết trong SAVY2 và có thể hy vọng cho SAVY3."
Tại Hội thảo xem xét bộ câu hỏi SAVY2 một số ý kiến cho rằng việc thảo luận cần đi vào trọng tâm và trọng điểm, cụ thể nên giữ cân bằng sao cho giữ lại bộ câu hỏi và các câu hỏi nhạy cảm. Năm 2003, khi thực hiện SAVY1, rất nhiều câu hỏi được cho là nhạy cảm và được đưa vào các phần riêng biệt. Đối với SAVY2, lần này nên xem xét bộ câu hỏi để giữ lại các câu hỏi cần thiết. Tuy nhiên, cũng nên lưu ý đến các vấn đề mà thanh niên cho là nhạy cảm trong khi các nhà nghiên cứu trong SAVY1 không đề cập đến, chính vì thế việc lấy ý kiến tham khảo của thanh niên cần được coi như là một phần quan trọng không thể thiếu trong quá trình xây dựng bộ câu hỏi.
 
Thiết lập nhóm các kỹ thuật
Nhóm điều hành SAVY2 được thành lập dựa vào SAVY1; nhóm này gồm đại diện của các đối tác khác nhau cùng tham gia vào SAVY2 nhằm giám sát quá trình thực hiện được rộng hơn và đưa ra một số quyết định quan trọng. Nhóm nghiên cứu kỹ thuật cũng phải được thiết lập như trong SAVY1 để đưa ra các ý kiến liên quan đến thiết kế, phương pháp nghiên cứu và lựa chọn các nội dung cho SAVY 2. Nhóm các nhà nghiên cứu như thế đã thiết lập trong SAVY1, nhưng tình hình của nhóm này vẫn chưthêm quyền sở hữu của SAVY1 cũng như tăng cường sự trao đổi, thảo luận về đòi hỏi nghiêm ngặt. Nhóm nghiên cứu kỹ thuật sẽ đại diện cho các vấn đề như:
·       Các định nghĩa và phạm vi của thanh niên;
·       Kế hoạch chọn mẫu;
·       Xây dựng bộ câu hỏi;
·       Số liệu gắn liền với các cơ hội, ví dụ các số liệu về hệ thống trường học và y tế;
·       Các hoạt động tại địa bàn nghiên cứu kể cả đào tạo cho các cán bộ điều tra (lấy ý kiến với Tổng cục Thống kê);
·       Viết các báo cáo;
·       Xác định các báo cáo được nhiều người quan tâm đặc biệt và bất kỳ các nghiên cứu liên quan.
 
Tổ chức thực hiện bao gồm cả quản lý và các đối tác chính
Quản lý thực hiện SAVY 2 đã được khẳng định là Bộ Y tế, cụ thể là Ban quản lý dự án Phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên.
SAVY2 sẽ xem đến mức độ phối hợp trong các cơ quan chính phủ và các cơ quan không thuộc chính phủ. Đó là điểm trọng tâm và nổi bật nhất của SAVY1 và các loại phối hợp như thế cũng được đòi hỏi để thực hiện SAVY. Đặc biệt, việc thực hiện SAVY1 với Tổng cục Thống kê đã minh chứng là rất có lợi. SAVY xem xét đến kinh nghiệm của Tổng cục Thống kê trong việc điều hành các cuộc điều tra hộ gia đình. Tổng cục Thống kê vừa chịu trách nhiệm trong việc thu thập số liệu tại cộng đồng cũng như quản lý và xử lý số liệu tại trung ương. SAVY2 đòi hỏi phải có sự tham gia của Tổng cục Thống kê, và có thể lần này đòi hỏi có sự điều phối cao hơn giữa Tổng cục Thống kê và Ban quản lý SAVY2. 
 
Thời gian thực hiện
Số liệu của SAVY 1 được thu thập vào tháng 11 và 12/2003 và quí 4 năm 2008 là thời điểm thích hợp cho SAVY 2, đánh dấu sau 5 năm sau khi tiến hành thực hiện điều tra SAVY1. Tổng cục Thống kê mong muốn đóng vai trò chủ đạo trong việc thu thập và phân tích số liệu. Điều đó rất có lợi cho việc xây dựng chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn tiếp theo nếu như có các số liệu này.
 
Các bước tiếp theo
Sau khi có ý kiến đóng góp của các bên liên quan tại hội thảo; một đề xuất đầy đủ cho SAVY 2 sẽ được chuẩn bị gồm các vấn đề sau:  
·       Tiêu chí cho nghiên cứu sẽ cung cấp các thông tin chiến lược về các vấn đề thanh niên.
·       Các lĩnh vực nghiên cứu sẽ được xác định trong bộ câu hỏi điều tra
·       Tổ chức thực hiện SAVY 2:
·       Các đối tác chủ yếu trong nước và các nhà quản lý chủ chốt
·       Bộ máy quản lý để giám sát nghiên cưu
·       Các cơ chế để thực hiện nghiên cứu
·       Các nghiên xung quanh điều tra

TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH (BỘ Y TẾ)

Địa chỉ: Tòa nhà lô D20 - Ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết – Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm - Hà Nội.
Email:
webmaster@gopfp.gov.vn  Website: http://www.gopfp.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi dẫn lại nội dung từ Cổng TTĐT Tổng cục Dân số- KHHGĐ

Phát triển bởi VSSIC trên nền Liferay