CÁC CHỈ BÁO NHÂN KHẨU HỌC

(Thành viên ASEAN)

 

 

 

Tổng số dân (triệu)

2012

Tỷ lệ tăng dân số trung bình hàng năm (%)

2010-2015

Tuổi thọ khi sinh

2010-2015

Tỷ suất sinh/phụ nữ

2010-2015

1. Brunei

0,4

1,7

76

81

2,0

2. Campuchia

14,5

1,2

62

65

2,4

3. Indonesia

244,8

1,0

68

72

2,1

4. Lào

6,4

1,3

66

69

2,5

5. Malaysia

29,3

1,6

73

77

2,6

6. Mianma

48,7

0,8

64

68

1,9

7. Phillippines

96,5

1,7

66

73

3,1

8. Singapore

5,3

1,1

79

84

1,4

9. Thái lan

69,9

0,5

71

78

1,5

10. Việt Nam

89,7

1,0

73

77

1,7

 Thế giới

7.052,1

1,1

67

72

2

Các vùng phát triển

1.244,6

0,3

75

81

2

Các vùng kém phát triển

5.807,6

1,3

65

69

3 

Các vùng kém phát triển nhất

870,4

2,2

58

60

4 

                                               

Nguồn: UNFPA State of world Population 2012

                                                                   Trích dịch, Hoàng Tích Giang

 

 

Liên kết