NGHỊ ĐINH VỀ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN


Ngày 26/01/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 15/2007/NĐ-CP Về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện. Nghị định có 4 Chương, 14 Điều, tóm tắt như sau:

Chương I – Những quy định chung

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Mục đích phân loại

Điều 3. Nguyên tắc phân loại

Chương II – Loại, tiêu chí, phương pháp, thẩm quyền và trình tự, thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện

Điều 4. Loại đơn vị hành chính

Điều 5. Công nhận đơn vị hành chính loại đặc biệt và loại I không tính điểm theo tiêu chí

Điều 6. Tiêu chí tính điểm phân loại

Điều 7. Cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính theo các tiêu chí

Điều 8. Cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính cấp huyện theo các tiêu chí

Điều 9. Khung điểm phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện

Điều 10. Trình tự, thủ tục, thời gian và thẩm quyền quyết định phân loại

Điều 11. Điều chỉnh việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện

Chương III – Xử lý vi phạm

Điều 12. Xử lý vi phạm

Chương IV - Điều khoản thi hành

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

Toàn văn Nghị định đăng trong Công báo số 75+76 ngày 10/02/2007, trang 4539