Hội thảo xây dựng thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức y tế chuyên ngành Dân số

Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2015, Vụ Tổ chức cán bộ -Tổng cục Dân số-KHHGĐ (DS-KHHGĐ) phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo về Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức y tế chuyên ngành dân số.

Hội thảo được tổ chức tại 3 tỉnh: Điện Biên, Quảng Ngãi và Tiền Giang. Tham gia Hội thảo có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ-Bộ Y tế, Vụ Công chức viên chức, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ và 456 cán bộ DS-KHHGĐ của 63 tỉnh, thành phố. Trung bình mỗi tỉnh, thành phố có 08 cán bộ tham gia Hội thảo (trong đó có 03 lãnh đạo và công chức thuộc Chi cục DS-KHHGĐ, 05 lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ).

Chỉ đạo hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Hồ Chí Hùng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lấy ý kiến đóng góp rộng rãi từ những người trực tiếp hưởng lợi từ Thông tư và khẳng định “Việc xây dựng Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn nghề nghiệp viên chức dân số được ngành DS-KHHGĐ quan tâm triển khai từ năm 2009. Việc chưa có tiêu chuẩn nghề nghiệp chức danh viên chức dân số đang là cản trở chính trong việc phê duyệt vị trí việc làm, tổ chức tuyển dụng thực hiện chính sách cho viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp DS-KHHGĐ, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư của những người làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở”. Phó Tổng cục trưởng đã xác định mục tiêu, nội dung hội thảo và yêu cầu Hội thảo làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, giao cho Vụ Tổ chức cán bộ tiếp thu, tổng hợp ý kiến và sớm hoàn thiện văn bản theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để trình Bộ Y tế và Bộ Nội vụ xem xét ban hành.

Ông Lương Thế Khanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ-Tổng cục DS-KHHGĐ đã trình bày các vấn đề về hiện trạng tình hình đội ngũ viên chức dân số (VCDS), quá trình xây dựng Thông tư liên tịch, nội dung các chức danh VCDS, tiêu chuẩn nghiệp vụ của các chức danh VCDS, dự thảo các Quy định về bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp của VCDS… Ông Khanh nêu rõ: “Thông tư số 12/2011/ TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành vào năm 2011 đã mở đường cho việc tuyển dụng VCDS ở tuyến huyện và xã, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn, một mặt do thiếu biên chế ở địa phương, mặt khác do thiếu cơ sở pháp lý là tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức dân số. Vì vậy, sau 4 năm triển khai, ở cấp xã vẫn còn thiếu 2.200 chỉ tiêu biên chế; trong số chỉ tiêu đã giao thì có 2.000 biên chế chưa tuyển dụng được do thiếu cơ sở pháp lý; trong số đã tuyển thì có gần 1.400 người (chiếm 12% số đã tuyển) không xếp được vào mã số ngạch viên chức có 2 số đầu là 16, nên không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/ 2011 của Chính phủ.

Để thuận lợi cho địa phương, nhất là cấp huyện đóng góp ý kiến, các đại biểu đã thảo luận trong từng tổ nhỏ và sau đó, trình bày ý kiến của tổ trước toàn thể hội thảo. Hàng trăm ý kiến, không ít những ý kiến trái ngược nhau đã được nêu và thảo luận. Một số vấn đề chính được quan tâm và thống nhất trong hội thảo:

1. Chức danh VCDS gồm có 3 hạng, từ hạng 2 đến hạng 4, không có hạng 1 là hạng viên chức cao nhất theo quy định của chính phủ. Điều này phù hợp với hiện trạng VCDS hiện nay ở địa phương, tránh tình trạng xây dựng chức danh “treo”, nhưng về lâu dài có thể xem xét bổ sung hạng 1 khi có nhu cầu.

2. Không còn dùng chức danh VCDS cao đẳng, VCDS trung cấp, do quy định không đặt tên chức danh theo trình độ đào tạo. Chức danh VCDS hạng 4 sẽ bao gồm 2 trình độ học vấn là cao đẳng và trung cấp. Có nhiều đề nghị xem xét lại vì thiệt thòi cho viên chức có trình độ cao đẳng. Điều này “sẽ được giải quyết bằng việc xếp lương khởi điểm cao hơn 1 bậc so với người có trình độ trung cấp” - theo giải thích của chuyên viên Vụ Tiền lương Bộ Nội vụ.

3. Không còn chức danh VCDS sơ cấp, do yêu cầu chung nâng cao năng lực của đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, theo chủ trương của Chính phủ và bộ Y tế. Các đại biểu đề nghị cần một lộ trình để dần dần thay thế số cán bộ ở tuyến xã có trình độ đào tạo sơ cấp.

4. Điều kiện để tuyển dụng VCDS là cần có chuyên môn DS-KHHGĐ ở trình độ phù hợp với chức danh sẽ được xếp. Điều này đặt ra trong thời gian tới cần hoàn thiện hệ thống chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về DS-KHHGĐ phù hợp với mỗi chức danh VCDS.

5. Trình độ và chứng chỉ về ngoại ngữ và tin học của các chức danh VCDS sẽ cần phù hợp với quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành. Một số ý kiến đề nghị làm rõ việc chuyển đổi các bằng cấp chứng chỉ hiện hành (ví dụ trình độ A, B, C…) sang hệ chứng chỉ mới, để thuận lợi cho việc chuyển xếp hạng viên chức.

6. Tham gia đề tài nghiên cứu là tiêu chuẩn năng lực đối với việc nâng hạng VCDS. Nên xác định cấp đề tài phù hợp với hoàn cảnh ở địa phương, khó có khả năng tham gia đề tài cấp Bộ, mà thường là đề tài cấp cơ sở.

7. Thông tư liên tịch này, sau khi được ban hành, sẽ là cơ sở để chuyển xếp viên chức công tác trong chuyên ngành DS-KHHGĐ, thay thế các chức danh và mã số trước đây. Đây là công tác lớn sẽ được triển khai trên toàn quốc và cần được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng trong thời gian tới.

Các đại biểu đã nhất trí cao về sự cần thiết sớm ban hành Thông tư liên tịch, sẽ là cơ sở pháp lý để tuyển chọn, sử dụng và thăng hạng VCDS, góp phần quan trọng trong việc ổn định đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ ở cơ sở.

Các ý kiến của đại biểu địa phương đã được Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp thu ngay ở những điểm hợp lý, thống nhất cao và đưa vào thảo luận trong hội thảo tiếp theo. Nhờ vậy, chỉ sau một thời gian ngắn kết thúc hội thảo, dự thảo Thông tư liên tịch đã được hoàn chỉnh và Tổng cục DS-KHHGĐ đã gửi lấy ý kiến của Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

HỒNG ANH

 

Liên kết