HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG CÁC GIA ĐÌNH DÂN TỘC THIỂU SỐ TIÊU BIỂU
KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC NĂM 2007
 

Ngày 4/6/2007, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam đã phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương các gia đình dân tộc thiểu số tiêu biểu khu vực miền núi phía Bắc năm 2007. Tham dự Hội nghị có Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban DSGĐTE Lê Thị Thu, lãnh đạo của các Bộ ban ngành như Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam..., lãnh đạo và cán bộ các vụ, đơn vị trong Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam cùng với 15 gia đình đại diện cho các gia đình dân tộc ít người tiêu biểu khu vực miền núi phía Bắc. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích của các gia đình: “Các tấm gương điển hình của Hội nghị là những điểm sáng góp phần làm tăng giá trị và vẻ đẹp của con người, của gia đình Việt nam”.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Lê Thị Thu cũng nhấn mạnh “Khu vực miền núi phía Bắc nước ta, nơi chiếm trên 30% diện tích và 14,3% tổng số dân số của cả nước, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 50%, là một địa bàn quan trọng trong chiến lược phát triển của đất nước, là một trong những khu vực định cư chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân tộc Việt nam. Phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc đã được đồng bào các dân tộc khu vực miền núi phía Bắc hưởng ứng tích cực và đạt được các thành tích đáng khích lệ. Hàng triệu gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; ngày càng nhiều gia đình thoát khỏi đói nghèo; nhiều gia đình đã vươn lên làm giàu từ chính những đồi rừng và trang trại được tạo nên trên những vùng đất dốc, bạc màu và khó canh tác.
Tại Hội nghị, 15 gia đình tiêu biểu nhất, xuất sắc nhất được giới thiệu đại diện cho các gia đình dân tộc thiểu số tiêu biểu khu vực. Trong phong trào này 15 gia đình dân tộc thiểu số là 15 tấm gương sáng trong phong trào xây dựng gia đình mới mà trong mỗi gia đình đều hội đủ ở mức cao các tiêu chuẩn no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc bằng chính sức mạnh tự lực, bằng tình yêu thương và trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình, giữa từng gia đình với cộng đồng.
Phó Chủ tịch nước nêu rõ: “Để phát huy những mặt tích cực của gia đình Việt Nam, để gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là tổ ấm của mỗi người, các cơ quan thông tin đại chúng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể, mà cụ thể là Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em hãy quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa việc phổ biến, tuyên truyền rộng rãi và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu, trước hết là các gia đình tiêu biểu đã vinh dự có mặt tại Hội nghị quan trọng này. Các gia đình cần kết hợp và phát huy nhiều hơn nữa những giá trị nhân văn, những mặt tích cực của gia đình Việt Nam truyền thống với gia đình Việt Nam hiện đại để xây dựng những quan hệ tốt đẹp giữa cá nhân và gia đình, giữa cá nhân với xã hội, giữa gia đình và xã hội trong điều kiện mới, để gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội và là tổ ấm của mỗi người. Các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể xã hội, các cấp, các ngành tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và đặc biệt là từng gia đình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để các gia đình có đủ năng lực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Việt nam thành một đất nước “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”.
NGUYỄN THỊ YẾN