KẾT QUẢ CÔNG TÁC

TRUYỀN THÔNG, GIÁO DỤC VỀ DS-KHHGĐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012


I. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2012

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý

Chi cục Dân số - KHHGĐ các tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho Sở Y tế, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ, cấp ủy, chính quyền tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, các chủ trương, chính sách và các kế hoạch, hướng dẫn về chuyên môn nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ. Cụ thể là Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011- 2015; kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi (TTCĐHV) về DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015, Kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh về hoạt động phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể về công tác truyền thông, giáo dục năm 2012, Kế hoạch của Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh về hoạt động truyền thông, giáo dục về DS-KHHGĐ năm 2012 và kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng các sự kiện DS-KHHGĐ năm 2012; Tổ chức các hoạt động truyền thông sự kiện Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tháng hành động quốc gia về Dân số;

Các tỉnh đã và đang tích cực chuẩn bị nội dung tổ chức hội thảo, tọa đàm về “Nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp về DS-KHHGĐ tại cơ sở” do địa phương và Trung ương tổ chức. Một số tỉnh đã chủ động tổ chức tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng TTCĐHV về DS-KHHGĐ cho đội ngũ báo cáo viên và cán bộ làm công tác truyền thông cấp huyện, cấp xã bằng nguồn kinh phí chi cho công tác truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ và huy động các nguồn kinh phí khác của địa phương. 

2. Hoạt động truyền thông thường xuyên

Tổ chức các buổi phổ biến quán triệt và triển khai Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong các cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học, các cuộc tọa đàm, đối thoại với các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách và các nhà khoa học cấp tỉnh, cấp huyện về các thách thức của công tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức nói chuyện chuyên đề, giao lưu tìm hiểu với cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể  các cấp về vấn đề DS-SKSS/KHHGĐ. Tổ chức các buổi tuyên truyền nhóm nhỏ, tư vấn cộng đồng, nói chuyện chuyên đề, các cuộc thăm và tư vấn tại gia đình để tuyên truyền về KHHGĐ, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, mất cân bằng giới tính khi sinh, SKSS vị thành niên/thanh niên, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, sức khỏe người cao tuổi... dành cho các cặp vợ chồng, nam giới, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, vị thành niên/thanh niên, người cao tuổi.

Duy trì sinh hoạt của các câu lạc bộ về DS-KHHGĐ như câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3, câu lạc bộ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế và nuôi dạy con tốt, câu lạc bộ SKSS, câu lạc bộ tiền hôn nhân, câu lạc bộ gia đình trẻ, câu lạc bộ SKSS VTN/TN, câu lạc bộ cha và con trai, câu lạc bộ bà mẹ mang thai, câu lạc bộ nam ngư dân, câu lạc bộ người cao tuổi, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, mô hình khu dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên... Tiếp tục triển khai mô hình đưa chính sách DS-KHHGĐ vào hương ước, quy ước; khảo sát, đánh giá việc đưa chính sách dân số vào hương ước, quy ước tại các làng, thôn, bản, tổ dân phố.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải trên “Thông tin nội bộ” các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ; phổ biến tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ tại các hội nghị báo cáo viên của cấp ủy Đảng hàng quý.

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh định kỳ hàng tháng thực hiện các chuyên mục, phóng sự, chương trình tọa đàm, chương trình phát thanh trực tuyến, câu chuyện truyền thanh và các tin, bài tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ của các cấp, các ngành và cơ sở.

Phối hợp với Báo tỉnh, thực hiện mỗi tháng 01 chuyên trang phản ánh các hoạt động về công tác DS-KHHGĐ từ tỉnh tới cơ sở, các mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, ngăn ngừa tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, phòng ngừa tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.

Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về DS, CSSKSS/KHHGĐ, bình đẳng giới trong CSSKSS cho nam nông dân; lồng ghép các nội dung về CSSKSS/KHHGĐ, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, mất cân bằng giới tính khi sinh, CSSKSS và sức khỏe tình dục cho vị thành niên/thanh niên vào các chương trình đào tạo tập huấn, hội nghị, hội thảo dành cho cán bộ Hội các cấp. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lồng ghép các nội dung về công tác DS-KHHGĐ vào các chương trình tập huấn, hội nghị, nói chuyện chuyên đề cho cán bộ mặt trận cơ sở; duy trì hoạt động và nhân rộng phong trào  toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phối hợp với Trường chính trị tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức giảng dạy nội dung DS-KHHGĐ trong các khóa đào tạo, tập huấn của trường dành cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các cấp. Phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch và ký hợp đồng triển khai mô hình sinh hoạt ngoại khóa giáo dục về DS-KHHGĐ cho học sinh các trường phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Đoàn TNCSHCM tỉnh lồng ghép các nội dung về DS- KHHGĐ vào các chương trình đào tạo tập huấn, hội thảo dành cho cán bộ, đoàn viên, hội viên của các cấp bộ đoàn; đăng tải nội dung về chăm sóc SKSS cho vị thành niên/thanh niên trên tờ Tin Thanh niên, website Thanh niên của tỉnh.

Phối hợp với Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề về SKSS/KHHGĐ, các bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở cơ sở; bố trí tư vấn và thực hiện tư vấn về SKSS/KHHGĐ cho các đối tượng tại các phòng khám của Hội.

Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, tổ chức nói chuyện chuyên đề cho cán bộ, công nhân, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về CSSKSS/KHHGĐ, làm mẹ an toàn, nhiễm khuẩn đường sinh sản...; chỉ đạo công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động trong độ tuổi sinh đẻ tham gia chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ và thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ.

         Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, trao đổi tọa đàm, giao lưu tìm hiểu, sinh hoạt câu lạc bộ về công tác DS-KHHGĐ, CSSKSS/KHHGĐ lồng ghép với các buổi sinh hoạt của các chi hội, tổ phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, chấp nhận sử dụng các dịch vụ về DS-CSSKSS.

Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề, phổ biến kiến thức SKSS/KHHGĐ cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức toàn quân, phụ nữ, nam giới, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ... Tiến hành giảng dạy nội dung DS-KHHGĐ trong các khóa đào tạo, tập huấn, huấn luyện cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các cấp, chiến sĩ, tân binh. Xây dựng các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ về DS-KHHGĐ/SKSS cho nhân dân vùng sâu vùng xa, nơi các đơn vị đóng quân, cho cán bộ, nhân viên quân y, cán bộ đoàn, chiến sĩ, tân binh...

Phối hợp với Công an tỉnh tiến hành giảng dạy trong các khóa đào tạo, tập huấn, huấn luyện, tổ chức nói chuyện chuyên đề, phổ biến kiến thức SKSS/KHHGĐ cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức toàn lực lượng. Phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề và cung cấp nội dung chủ yếu của hệ thống luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực DS-SKSS cho cán bộ tư pháp, tuyên truyền viên các cấp.

Phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh cung cấp kiến thức SKSS, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên trên sóng phát thanh, truyền hình và thông qua Bản tin Y tế, website Y tế tỉnh. Phối hợp với Công đoàn ngành Y tế, tổ chức nói chuyện chuyên đề, phổ biến kiến thức về DS-SKSS/KHHGĐ cho cán bộ nhân viên ngành Y tế.

3. Hoạt động truyền thông tăng cường

3.1. Truyền thông trong Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm 2012.

3.2. Truyền thông hướng tới các đối tượng khó tiếp cận

- Đối với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng cao: Hình thức thông tin trực tiếp vẫn giữ vai trò chủ đạo như tuyên truyền của tổ chức cơ sở đảng cho đảng viên, cán bộ trong các cuộc họp; tuyên truyền của các cộng tác viên trong các hoạt động hàng ngày; tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình; tuyên truyền của các đội thông tin lưu động tại các khe, bản hoặc các buổi chợ phiên, bên cạnh đó là sự tham gia của các già làng, trưởng bản những người có uy tín trong cộng đồng. 

 - Đối với người lao động di cư tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu du lịch: Tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện chuyên đề về các chủ trương, chính sách và kiến thức về DS/SKSS/KHHGĐ. Tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh cơ sở; tuyên truyền vận động và cung cấp dịch vụ KHHGĐ, truyền thông nhóm nhỏ trực tiếp tại cộng đồng, cung cấp các sản phẩm truyền thông như tờ rơi, tờ bướm, sách mỏng.  

- Đối với vị thành niên, thanh niên: Tổ chức các buổi giao lưu, sinh hoạt ngoại khóa, góc thân thiện, câu lạc bộ, giáo dục đồng đẳng, sân khấu hóa, giải ô chữ, đuổi hình bắt chữ, hòm thư và bản tin tư vấn, giao lưu giữa giáo viên và cha mẹ học sinh về các vấn đề SKSS vị thành niên thanh niên, tổ chức tham quan dã ngoại về chủ đề SKSS, tổ chức các cuộc thi sáng tạo về SKSS, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về chủ trương, chính sách và kiến thức về DS/SKSS/KHHGĐ.

4. Hoạt động cung cấp sản phẩm truyền thông, trang thiết bị truyền thông

Trên cơ sở các loại sản phẩm truyền thông mẫu Trung ương đã cung cấp cho các tỉnh như tranh áp phích, tơ rơi, tranh lật, sách mỏng, đĩa CD và đĩa VCD... các địa phương đã biên tập, sản xuất, phân phối các tài liệu truyền thông phù hợp với tình hình công tác DS-KHHGĐ và đặc điểm văn hóa, xã hội của địa phương để tuyên truyền về DS-SKSS/KHHGĐ phục vụ kịp thời các hoạt động truyền thông thường xuyên và truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ trong Chiến dịch đợt I/2012.

5. Kết quả cụ thể

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong 6 tháng đầu năm 2012 các tỉnh đã tổ chức được 4.800 hội nghị chuyên đề về công tác DS-KHHGĐ với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp thu hút 570.000 đại biểu tham dự; 3.900 cuộc nói chuyện chuyên đề về DS-KHHGĐ thu hút 575.000 cán bộ, hội viên, đoàn viên, cán bộ công nhân viên chức tham gia. Tổ chức 27.000 cuộc nói chuyện chuyên đề, tư vấn cộng đồng về SKSS/KHHGĐ tại các địa bàn chiến dịch, địa bàn trọng điểm thu hút 2,7 triệu người tham gia; 12.700 chương trình, phóng sự, tin bài tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ trên hệ thống Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo tỉnh, Đài Truyền thanh huyện và xã; 11.500 đợt truyền thông lưu động, biểu diễn văn nghệ, chiếu phim, chiếu video tại các địa bàn chiến dịch và địa bàn trọng điểm; 90.000 cuộc vận động, tư vấn trực tiếp cho 1,4 triệu hộ gia đình; 18.000 cuộc tư vấn nhóm, truyền thông nhóm nhỏ, sinh hoạt câu lạc bộ, hái hóa dân chủ; 9.700 băng rôn tuyên truyền tại các địa bàn Chiến dịch...

Tính đến ngày 6/7/2012, Tổng cục Dân số- KHHGĐ (Vụ Truyền thông - Giáo dục) đã nhận được 411 văn bản các loại về công tác truyền thông, giáo dục của 62/63 tỉnh (gồm kế hoạch truyền thông năm 49 bản; kế hoạch truyền thông phối hợp với các ban ngành, đoàn thể 9 bản; kế hoạch thực hiện chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015 gồm 12 bản; kế hoạch truyền thông chiến dịch và địa bàn trọng điểm 8 bản; kế hoạch truyền thông sự kiện 125 bản; báo cáo quí I gồm 43 bản; báo cáo 6 tháng đầu năm 31 bản; Kế hoạch Liên hoan Tuyên truyền viên Dân số 40 bản;.... Một số tỉnh thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về Trung ương như Điện Biên, Bắc Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Bình Thuận, Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bến Tre, Bạc Liêu,... Tuy nhiên vẫn có một số tỉnh chưa thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo như: Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Quảng Bình, Khánh Hòa, Bình Phước, Trà Vinh, Hòa Bình, Hải Dương, Kon Tum, Cà Mau.

II- Đánh giá chung

1. Những mặt được

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác DS-KHHGĐ năm 2012 nhưng công tác truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ năm 2012 của các tỉnh vẫn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ, ngành Y tế các cấp; đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông DS-KHHGĐ các cấp trong vai trò tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao cho các cơ quan chỉ đạo, quản lý công tác DS-KHHGĐ ở mỗi cấp. Các hoạt động vận động, truyền thông chuyển đổi hành vi về qui mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số đã được các tỉnh triển khai đồng bộ, rộng khắp cả về bề nổi và chiều sâu. Đặc biệt là tập trung triển khai trong Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đợt I/2012, kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7/2012 đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thái độ, hành vi của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân.

 2. Những khó khăn, hạn chế

       Hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ cấp huyện, cấp xã chậm kiện toàn, biến động thay đổi liên tục; công tác đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ còn nhiều bất cập. Trong đó, đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông cũng còn hạn chế cả về kiến thức và kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động TTCĐHV về DS-KHHGĐ.

       Quyết định 09 QĐ-TW ngày 24/3/2011 của Bộ chính trị khóa IX (sửa đổi Điều 7 qui định 94) về việc hạ thấp hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm chính sách dân số, khiến cho một số cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân cho rằng Đảng và Nhà nước đã nới lỏng đối với các trường hợp sinh con thứ 3 trở nên.

        Một số địa phương chưa quan tâm, đầu tư nguồn lực cho công tác DS-KHHGĐ nói chung và công tác TTCĐHV nói riêng. Sự phối hợp tổ chức triển khai hoạt động truyền thông của một số ban, ngành, đoàn thể ở các cấp còn hạn chế, kém hiệu quả.

        Công tác xây dựng kế hoạch truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ hàng năm của một số tỉnh còn rất hạn chế. Kế hoạch xây dựng  chậm, chưa đề xuất được các hoạt động, mô hình, nội dung và kinh phí cụ thể, phù hợp đối với các địa bàn trọng điểm và các nhóm đối tượng ưu tiên. Hoạt động kiểm tra, giám sát chưa được triển khai theo kế hoạch và chưa được tiến hành thường xuyên ở các cấp.

        Việc xây dựng, duy trì hoạt động các mô hình truyền thông về DS-KHHGĐ tại cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức, một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả rất thấp. Nội dung, thông điệp, tài liệu, sản phẩm và hình thức truyền thông chưa phù hợp với các nhóm đối tượng, đặc biệt là các nhóm đối tượng đặc thù như nam giới, người lao động di cư, người dân tộc thiểu số, vị thành niên....

        Chế độ thông tin, báo cáo chưa đúng thời gian và biểu mẫu qui định, nội dung báo cáo sơ sài, nhiều tỉnh không theo dõi, tổng hợp và báo cáo được tình hình quản lý, sử dụng và tiến độ giải ngân kinh phí thực hiện công tác vận động, truyền thông hàng quý, 6 tháng.

        3.  Đề xuất, kiến nghị

       Tăng cường tập huấn kiến thức quản lý, kỹ năng truyền thông về DS-KHHGĐ cho cán bộ làm công tác truyền thông các cấp. Tổ chức các cuộc hội thảo, liên hoan, thi tìm hiểu, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình, các hoạt động truyền thông về cơ cấu dân số, chất lượng dân số giữa các tỉnh, thành phố ở cấp quốc gia, khu vực.

       Xây dựng, hướng dẫn các nội dung và hình thức truyền thông mới phù hợp với đặc điểm từng nhóm đối tượng đích của công tác DS-KHHGĐ; xây dựng các mô hình truyền thông mới tuyên truyền về các vấn đề đang đặt ra của công tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn hiện nay.  

        Sản xuất, cung cấp kịp thời các sản phẩm truyền thông mẫu với hình thức hấp dẫn, đa dạng tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi...

            III - Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

1. Tiếp tục tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc ban hành, tuyên truyền phổ biến quán triệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, sơ tổng kết các văn bản chỉ đạo, các chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới.    

2. Duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông thường xuyên ở các tuyến và hoạt động truyền thông tăng cường tại các địa bàn trọng điểm, dành cho các đối tượng ưu tiên. Đặc biệt là các hoạt động truyền thông kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11/7), hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) trên các kênh truyền thông và tích cực tổ chức, hưởng ứng tham gia Liên hoan Tuyên truyền viên Dân số năm 2012 các cấp.

3. Các tỉnh tiến hành rà soát, khảo sát, đánh giá, tổng kết tình hình xây dựng, duy trì, phát triển về số lượng, chất lượng các mô hình truyền thông, giáo dục về DS-KHHGĐ do Chi cục DS-KHHGĐ chủ trì và do các ban ngành, đoàn thể địa phương chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2008-2011 cả về qui mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số và đề xuất kế hoạch thực hiện giai đoạn 2012-2015.

4. Tổ chức tốt các hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn trực tiếp về DS-SKSS/KHHGĐ dành cho các cặp vợ chồng, nam giới, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, VTN/TN trong chiến dịch truyền thông lồng ghép đợt 2/2012. Cần xác định rõ các địa bàn trọng điểm, đối tượng ưu tiên, thông điệp truyền thông theo định hướng của Trung ương. Việc xác định địa bàn trọng điểm và đối tượng ưu tiên cũng cần được tiến hành đồng bộ, thống nhất ở cả 3 cấp (tỉnh chọn các huyện trọng điểm; huyện chọn các xã trọng điểm; xã chọn các thôn trọng điểm).

5. Tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục về DS-KHHGĐ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào công giáo, người lao động di cư, VTN/TN, người cao tuổi và hoạt động truyền thông của các mô hình về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển...

6. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai kế hoạch công tác truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ và việc quản lý, sử dụng kinh phí truyền thông của các tuyến. Tổ chức mua sắm, sản xuất, phân phối và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các bộ trang thiết bị truyền thông, các sản phẩm, tài liệu truyền thông của các tuyến. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tuyên truyền, vận động từ tỉnh xuống cơ sở và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

            Nguồn: TCDS-KHHGĐ, Kết quả công tác giáo dục truyền thông DS-KHHGĐ các tỉnh thành phố 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

 

Liên kết