Web Content List Web Content List

Return to Full Page

 

CHI TIÊU CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI VÀ CHĂM SÓC Y TẾ CHO NGƯỜI CAO TUỔI SẼ TĂNG MẠNH Ở MỸ


Số người 65 tuổi trở lên tại Mỹ sẽ tăng lên gấp hơn 2 lần từ 40 triệu người vào năm 2010 lên đến 89 triệu người vào năm 2050. Chi tiêu cho an sinh xã hội và chăm sóc y tế dự kiến sẽ tăng lên đáng kể từ nay đến năm 2050 khi số lượng người nhận trợ cấp tăng lên. Tính chất nghiêm trọng của việc tăng chi tiêu này được minh họa qua so sánh các chi phí dự kiến của hai chương trình với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) – một chỉ báo đo lường tổng sản lượng của nền kinh tế Mỹ. Năm 1970, tổng chi cho an sinh xã hội và chăm sóc y tế chiếm 4% GDP, năm 2010 con số này tăng gấp đôi - 8% GDP. Đến năm 2030, chăm sóc y tế được dự đoán sẽ vượt mức chi cho an sinh xã hội; năm 2050, dự kiến tổng chi cho hai chương trình này đạt gần 15% GDP. Sự gia tăng nhanh trong chăm sóc y tế sẽ bị tác động bởi tăng chi phí sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, cùng với tăng số lượng người nhận trợ cấp.


Tỷ lệ chi tiêu cho an sinh xã hôi và chăm sóc y tế trong GDP 2010-2050
Đơn vị tính: %
 
2010
2030
2050
An sinh xã hội
4,9
6,1
5,8
Chăm sóc y tế
3,5
6,4
8,7
Tổng
8,4
12,5
14,5
 
NGUYỄN THU HƯƠNG
Nguồn: www. prb. org