HỘI THẢO
TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN DS/SKSS
 


Ngày 15-18/8/2011 tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Viện Dân số các Vấn đề Xã hội (Đại học Kinh tế Quốc dân) phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc đã tổ chức Hội thảo tập huấn về “Đánh giá triển khai chính sách liên quan đến Dân số và Sức khỏe sinh sản”. Tham dự hội thảo có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Tổng cục Dân số - KHHGĐ. Các trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Y tế công cộng, Đại học Công đoàn, Đại học Đà Nẵng, Đại học Cần Thơ, Đoàn Thanh niên và một số viện nghiên cứu.
Hội thảo được tổ chức thành 16 phiên: Giới thiệu về đánh giá chính sách; Chính sách dân số và SKSS ở Việt Nam và mối liên hệ với chính sách phát triển; Quản lý dựa trên kết quả (RBM) trong mối tương quan với đánh giá chính sách; Tầm quan trọng của Thông tin Hiệu quả hoạt động đáng tin cậy; Kiểm điểm sức khỏe sinh sản; Tiêu chuẩn liên quan tới tiến hành đánh giá; Lên kế hoạch đánh giá; Trọng tâm của Đánh giá; Viết điều khoản tham chiếu đánh giá; Quản lý đánh giá; Tiến hành công tác thực địa; Báo cáo kết quả đánh giá; Dự thảo khuyến nghị đánh giá; Sử dụng kết quả đánh giá; Tổng hợp và thảo luận; Kiểm điểm hội thảo.
Mục tiêu của Hội thảo là nâng cao sự hiểu biết về quá trình đánh giá chính sách được sử dụng trong đánh giá các kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chính sách dựa trên bằng chứng và các chương trình có liên quan đến dân số và sức khoẻ sinh sản. Nâng cao nhận thức về các kỹ năng và chiến lược đánh giá được sử dụng trong cả việc đánh giá thực hiện các chính sách dân số và sức khoẻ sinh sản và quản lý việc thực hiện đánh giá. Tăng cường sự hiểu biết làm thế nào để các chính sách được xây dựng hiệu quả để có thể dễ dàng đánh giá.
Kết thúc hội thảo, các học viên đã:
-             Hiểu biết tầm quan trọng của việc phát triển một chính sách tốt và thực hiện chính sách hiệu quả, theo dõi kết quả trên cơ sở tiến hành đánh giá hiệu quả chính sách đó sau này.     
-             Có khả năng miêu tả những vấn đề lớn xuất hiện trong khi tiến hành đánh giá các chính sách dân số và sức khoẻ sinh sản. 
-             Có khả năng miêu tả các nguyên tắc cơ bản về đánh giá các chính sách gồm cả bình đẳng giới.
-             Làm quen với các bước trong việc đảm nhận quy trình đánh giá chính sách và các kỹ năng cần thiết 
-             Nhận thức về các kỹ năng cần có để giám sát và quản lí quá trình đánh giá nhằm đảm bảo đánh giá có chất lượng cao, đưa ra các kết quả phù hợp, đáng tin cậy và hữu dụng.
-             Có kỹ năng viết điều khoản tham chiếu cho một đánh giá chính sách.   
Hội thảo này góp phần nâng cao năng lực cho các cơ quan trung ương, các viện nghiên cứu, các giảng viên đại học đánh giá các chính sách và chương trình dân số, phát triển, sức khoẻ sinh sản phù hợp với các mục tiêu chính sách và chuẩn mực quốc tế.
NGUYỆT SAN


 

Liên kết