Số liệu

Tỷ số giới tính của dân số (số nam/100 nữ) chia theo thành thị/nông thôn, 2008-2018

Sex ratio of population (males per 100 females) by urban/rural, 2008-2018