Số liệu

Chỉ số phát triển con người (HDI), 2017

Human development indicator (HDI), 2017