Số liệu

Diện tích, dân số, mật độ dân số phân theo địa phương,năm 2013

Diện tích, dân số, mật độ dân số phân theo địa phương,năm 2013