« Back to Documents Home

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu tham khảo về DS-KHHGĐ
Documents
Showing 1 - 30 of 54 results.
Items per Page 30
của 2
Tên Cỡ
50 nam nganh DS-KHHGD.pdf 13.626,4k
50namA-2003.ppt
Bản trình chiếu Báo cáo tóm tắt Kết quả công tác DS-KHHGĐ trong 50 năm qua
8.073,0k
BC-DGCL-2001-2010.pdf
Viện Dân số và Các vấn đề xã hội - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 2009. “Báo cáo Đánh giá Chiến lược dân số Việt Nam, 2001-2010”
2.018,3k
BC-DGCLSKSS.pdf
Trường Đại học Y tế Công cộng. 2009. “Báo cáo Đánh giá thực hiện Chiến lược chăm sóc sức khoẻ sinh sản Việt Nam 2001-2010”
1.336,3k
Bao cao truyen thong.pdf 7.425,4k
CSCTDS-DA.pdf
Chirapun Gullaprawit, Shunichi Inoue, Tai-Hwan Kwon,Paul K.C liu, Andrew Mason, N. Haidy A. Pasay, Turro S. Wonngkaren, Mui teng Yap. _____ . “Các chính sách và chương trình dân số ở Đông Á”
1.106,4k
CocauDSV.pdf
Giang Thanh Long – Bùi Thế Cường. _____ . “Cơ cấu dân số vàng ở Việt Nam: Cơ hội, thách thức và các khuyến nghị về chính sách”
2.254,7k
Công tác DS-KHHGĐ Việt Nam-50 năm xây dựng và phát triển.pdf 13.921,6k
DSVN_Tong quan & Dinh huong.pptx 9.567,5k
Dien thoai Dia Phuong.pdf 447,7k
Dien van 50 nam cua TCT (2011.12.17).doc
Diễn văn 50 năm của Tổng cục Trưởng Dương Quốc Trọng: Báo cáo tóm tắt Kết quả công tác DS-KHHGĐ trong 50 năm qua
175,0k
Duthao-CLDS1120.pdf
Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình. 2010. “Dự thảo “Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020”
643,5k
Final version-MCBGTKS 01.11.2013.docx 961,1k
Final version-MCBGTKS 29.10.2013.docx 959,2k
HOINGHI tren khai ke hoach2012.1.rar
Hội nghị triển khai kế hoạch 2012. phần 1
9.891,8k
HOINGHI tren khai ke hoach2012.2.rar
Hội nghị triển khai kế hoạch 2012. phần 2
13.584,9k
KH-Khung-SKSS-SKTD.pdf
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc. 2008. “Kế hoạch khung về Sức khoẻ sinh sản, Sức khoẻ tình dục và các quyền sinh sản”
615,0k
Lanh dao va CL DS-KHHGD.pdf 7.304,6k
MSTHAP.pdf
“Kinh nghiệm thực tiễn của một số quốc gia Châu Á đạt mức sinh thấp dưới mức thay thế”
306,4k
Maket_Tieng Anh_ban cuoi cung lan 4_Cong sua theo gop ý trưa ngay 17-12-2011.pdf 1.621,7k
Nguoi thuc hien va CL DS-KHHGĐ.pdf 7.210,2k
Nha quan ly và CL DS-KHHGD.pdf 7.304,3k
Noi dung CL DS-KHHGD.pdf 7.853,8k
So tay dan so_Final_July 12.pdf
Sổ tay Dân số năm 2011
2.926,5k
TDCS-CautrucTuoi.pdf
Sri Moertiningsih Adioetomo, Gervais Beninguisse, Socorro Gultiano, Yan Hao, Kourtoum Nacro, Ian Pool. _____ . ”Tác đông của chính sách với thay đổi cấu trúc tuổi”
352,5k
TQCS-NCT.pdf
Phạm Thắng, Đỗ Thị Khánh Hỷ. 2009. “Báo cáo tổng quan về Chính sách chăm sóc người già thích ứng với thay đổi cơ cấu tuổi tại Việt Nam”
690,8k
TTKT-NKH.pdf
David E. Bloom, David Canning, Jaypee Sevilla. 2001. “Tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi nhân khẩu học”. Xem tại http://www.nber.org/papers/w8685
926,4k
VPQT-VN.pdf
“Một số Công ước và văn kiện quốc tế Việt Nam đã tham gia với tư cách thành viên”
1.368,3k
anphamthanhtra.pdf 96,6k
bao cao chan thuong va bao luc.pdf 7.882,6k
Showing 1 - 30 of 54 results.
Items per Page 30
của 2