« Back to SOLIEU

hon nhan sinh chet di cu

Documents
Showing 29 results.
Tên Cỡ
3.1.pdf 29,7k
3.2.pdf 35,9k
3.3.pdf 33,3k
3.4.pdf 31,3k
3.5.pdf 36,9k
3.6.pdf 155,9k
3.7.pdf 60,8k
II.10.Tuoi tho trung binh tinh tu luc sinh, 1999-2013.pdf 62,8k
II.11. Ty suat nhap cu phan theo dia phuong, 2005-2012.pdf 140,1k
II.12. Ty suat nhap cu phan theo dia phuong, 2005-2013.pdf 165,4k
II.12.Ty suat xuat cu phan theo dia phuong, 2005-2012.pdf 140,2k
II.13.Ty suat xuat cu phan theo dia phuong, 2005-2012.pdf 140,2k
II.13.Ty suat xuat cu phan theo dia phuong, 2005-2013.pdf 165,1k
II.13.Tỷ suất xuất cư phân theo địa phương, 2007-2012.pdf 140,2k
II.14.Ty suat di cu thuan theo dia phuong, 2007-2012.pdf 140,0k
II.1Tuoi ket hon tb lan dau 1999-2012.pdf 72,4k
II.2tyle ds 15+ theo gioi tinh va hon nhan 2001-2012.pdf 142,2k
II.3.Tong ty suat sinh phan theo thanh thi, nong thon 1991-2012.pdf 89,0k
II.3.Tong ty suat sinh phan theo thanh thi, nong thon 1991-2013.pdf 140,3k
II.4.Ty suat sinh dac trung (ASFR) theo nhom tuoi, 2001-2012.pdf 68,3k
II.5. Ty suat sinh tho (CBR) theo dia phuong, 2005-2012 .pdf 141,9k
II.5. Ty suat sinh tho (CBR) theo dia phuong, 2005-2013 .pdf 92,4k
II.6.Ty suat chet tho (CDR) theo dia phuong, 2005-2012.pdf 139,7k
II.6.Ty suat chet tho (CDR) theo dia phuong, 2005-2013.pdf 165,9k
II.7.Ty suat chet tre em duoi 1 tuoi (IMR) theo dia phuong, 2005-2012.pdf 141,4k
II.7.Ty suat chet tre em duoi 1 tuoi (IMR) theo dia phuong, 2005-2013.pdf 166,0k
II.8.Ty suat chet tre em duoi 5 tuoi theo vung, 2005-2012.pdf 99,3k
II.8.Ty suat chet tre em duoi 5 tuoi theo vung, 2005-2013.pdf 116,2k
II.9.Ty le phu nu sinh con thu 3 tro len theo khu vuc, 2002-2012.pdf 110,4k
Showing 29 results.