Số 1 - 2018

VẤN ĐỀ GIÀ HÓA, QUYỀN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Vấn đề già hóa và người cao tuổi Người cao tuổi (NCT) trong năm 2015 chiếm khoảng 12,3% dân số thế giới với 901 triệu người và sẽ tăng lên hơn 2 tỷ người, chiếm 22% dân số thế giới vào năm 2050. Trung bình cứ một giây lại có 2 người bước vào tuổi 60, tức là mỗi năm thế giới có thêm khoảng 58 triệu NCT.
  • NHỮNG RÀO CẢN TRONG TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ VÀ KẾ HOẠCH HÓA CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

    Nghiên cứu này được thực hiện ở 6 tỉnh ở Tây Nguyên và vùng Trung du và Miền núi phía bắc Việt Nam do Bộ Y tế phối hợp với UNFPA nhằm tìm hiểu sâu về các hành vi tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và các thực hành sinh đẻ cũng như đánh giá các dịch vụ y tế hiện nay đang đáp ứng nhu cầu và mong đợi của phụ nữ các Dân tộc thiểu số (DTTS) ở mức độ nào.
  • BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016

    Đây là báo cáo quốc gia về hộ sinh đầu tiên được xây dựng nhằm rà soát các xu hướng gần đây và đánh giá thực trạng hiện nay của công tác hộ sinh ở Việt Nam nhằm giúp Bộ Y tế phát triển Tầm nhìn 2030 để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững về sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn và chăm sóc sơ sinh. Báo cáo này cũng góp phần vào việc thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản hiện nay, đồng thời cung cấp thông tin và nền tảng để xây dựng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo.