Số 4 - 2018

TỔNG QUAN HIV/AID 2011-2017

Trong 5 năm (2011-2015), nhờ triển khai đồng bộ các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, tình hình dịch HIV/AIDS đã được khống chế và từng bước đẩy lùi. Số trường hợp phát hiện mới HIV năm 2017 giảm 47% so với năm 2010 và giảm 70% so với năm phát hiện người nhiễm mới cao nhất năm 2007. Số bệnh nhân AIDS giảm 72% so với năm 2008, giảm 46% so với năm 2010. Số bệnh nhân tử vong giảm 77% so với năm báo cáo tử vong cao nhất năm 2008, giảm 49% so với năm 2010.