VỤ PHÁP CHẾ - THANH TRA

 

Giới thiệu chung  

Vụ Pháp chế - Thanh tra  được thành lập theo Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Bộ Y tế.

Địa chỉ: Tầng 11, Lô D20 ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại:

Email: @gopfp.gov.vn 

Website:

 

 Quyết định số 101/QĐ-TCDS ngày 10/5/2013 của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vụ Pháp chế - Thanh tra

 

 

Lãnh đạo Vụ/ Đơn vị

 

Vụ trưởng

TS. Phạm Minh Sơn

 

 

 

  

 

Phó vụ trưởng

Lê Thị Song Lê

 

 

  

 

 

Phó vụ trưởng

Nguyễn Việt Hùng

 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Vị trí và Chức năng:

Vụ Pháp chế - Thanh tra là vụ tổng hợp thuộc Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (sau đây viết tắt là Tổng cục), có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình được giao; tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Tổng cục và hoạt động thanh tra chuyên ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Công tác xây dựng pháp luật:

a) Chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình;

b) Giúp Tổng cục trưởng phối hợp với Vụ Pháp chế của Bộ Y tế lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Bộ Y tế;

c) Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Tổng cục trưởng;

d) Tham gia ý kiến pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các vụ, đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Tổng cục trưởng xem xét, quyết định việc đề nghị Vụ Pháp chế của Bộ Y tế thẩm định;

đ) Chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình trình Tổng cục trưởng đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Vụ Pháp chế của Bộ Y tế thẩm định;

e) Chủ trì phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

2. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

a) Chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị có liên quan rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; xây dựng báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp trình Tổng cục trưởng gửi Vụ Pháp chế của Bộ Y tế;

b) Thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng và triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu quản lý văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình;

d) Chủ trì giúp Tổng cục trưởng phối hợp với Vụ Pháp chế của Bộ Y tế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo Vụ Pháp chế của Bộ Y tế về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

b) Chủ trì xây dựng, báo cáo, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình gửi Vụ Pháp chế của Bộ Y tế.

5. Công tác bồi thường của Nhà nước:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Tổng cục trưởng thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trong phạm vi ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

6. Công tác hỗ trợ pháp lý cho đơn vị sự nghiệp:

Chủ trì giúp Tổng cục trưởng phối hợp với Vụ Pháp chế của Bộ Y tế trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

7. Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng:

a) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục trưởng; có ý kiến về mặt pháp lý đối với quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Tổng cục trưởng khi được yêu cầu;

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các vụ, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Tổng cục trưởng về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Tổng cục theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các vụ, đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

8. Công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành:

a) Chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra gửi Thanh tra Bộ Y tế; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý về dân số - kế hoạch hóa gia đình;

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan tiến hành thanh tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chánh Thanh tra Bộ Y tế và Tổng cục trưởng;

d) Chủ trì giúp Tổng cục trưởng kiến nghị người có thẩm quyền xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi quản lý của Tổng cục;

đ) Chủ trì giúp Tổng cục trưởng kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra;

e) Giúp Tổng cục trưởng thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

g) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra.

9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Thường trực công tác tiếp dân; tổ chức tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định;

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các vụ, đơn vị tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng theo quy định của pháp luật;

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

10. Công tác phòng, chống tham nhũng:

 a) Chủ trì hoặc phối hợp với các vụ, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

 b) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện xác minh, kiểm tra, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng;

c) Giúp Tổng cục trưởng hướng dẫn, kiểm tra các vụ, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

11Chủ trì phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, đề xuất kỹ thuật, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép cho cơ sở hành nghề thực hiện dịch vụ tư vấn về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

12. Tổng hợp, báo cáo Tổng cục trưởng, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế về kết quả hoạt động thanh tra, pháp chế; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo quy định.

13. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch và tài liệu tập huấn về công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũngtrong lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình; phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng tổ chức thực hiện.

14. Đề xuất, tham gia các dự án, nghiên cứu khoa học về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực được phân công; hướng dẫn và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

15. Quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp và hồ sơ; quản lý tài sản được giao theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.