Tổng cục Dân số - KHHGĐ họp với Ban chỉ đạo Công tác dân số tỉnh Thái Nguyên

Sáng 17/6/2020, đoàn Công tác của Tổng cục Dân số-KHHGĐ do Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Hoàng làm trưởng đoàn đã có chương trình làm việc với Ban Chỉ đạo công tác Dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về công tác dân số trên địa bàn tỉnh.

Buổi làm việc cũng nhằm đánh giá kết quả sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện công tác dân số trong tình hình mới và kế hoạch thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh giữa các vùng miền đến năm 2030.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo công tác dân số tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo nhanh việc thực hiện các chỉ tiêu về công tác dân số trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, công tác DS-KHHGĐ đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay, đa số người dân đã hiểu và thấy được những hệ lụy của việc gia tăng dân số; cơ bản chấp hành quy mô gia đình ít con. Các chỉ tiêu dân số cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh; công tác truyền thông chuyển đổi hành vi được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo và nhận được sự đồng thuận của nhân dân; các đề án, dự án, mô hình nâng cao chất lượng dân số được tổ chức triển khai có hiệu quả, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng…

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1/4/2019, quy mô dân số tỉnh Thái Nguyên trên 1 triệu 286 nghìn người (tăng hơn 163 nghìn người so với năm 2009). Mức sinh có xu thế giảm (tổng tỷ suất sinh năm 2019 là 2,14 con/phụ nữ, năm 2015 là 2,52 con/phụ nữ); mức tăng tỷ số giới tính khi sinh bước đầu được kiểm soát, năm 2019 tỷ số giới tính khi sinh là 115 trẻ trai/100 trẻ gái. Chất lượng dân số đang từng bước được cải thiện, tuổi thọ trung bình 73,6 tuổi, bằng bình quân cả nước và cao hơn trung bình của các tỉnh trong khu vực; năm 2019 có 36,4% số trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh và 89,2% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh. Cũng tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã chia sẻ với Ban chỉ đạo công tác dân số tỉnh về việc phối hợp giữa các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các nội dung của công tác dân số, đặc biệt về việc thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh giữa các vùng miền đến năm 2030, Thái Nguyên hiện là 1 trong 33 tỉnh thành nằm trong nhóm các địa phương có mức sinh cao, vì vậy cần kiên trì thực hiện mục tiêu giảm sinh, tiếp tục vận động người dân dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt; các ngành thành viên BCĐ tiếp tục tăng cường tham mưu cho UBND tỉnh sớm xây dựng kế hoạch, thực hiện chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030, trong đó quan tâm đến các yếu tố ảnh hưởng đến mức sinh làm cơ sở đề xuất những chính sách phù hợp với từng địa bàn; tiếp tục tăng cường sự tham gia của chính quyền địa phương và nêu cao trách nhiệm người đứng đầu với công tác dân số, từ đó nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu về công tác dân số của toàn quốc.

Trên cơ sở lắng nghe các ý kiến thảo luận làm rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu chưa đạt, những khó khăn, vướng mắc mang tính đặc thù và định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Phạm Vũ Hoàng đã đưa ra một số kiến nghị với Ban chỉ đạo công tác dân số tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

- Căn cứ vào thực trạng công tác dân số của tỉnh, Ban chỉ đạo công tác dân số, Sở Y tế, Chi cục Dân số tiếp tục rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu của công tác dân số ở địa phương. Thường xuyên, định kỳ họp Ban chỉ đạo nhằm cung cấp thông tin cho lãnh đạo các cấp của tỉnh, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cũng như tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp đối với công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh, nhất là quan điểm chuyển trọng tâm chính sách DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển.

- Về mô hình tổ chức bộ máy và nhân lực làm công tác DS-KHHGĐ: Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý và điều phối về công tác dân số trong tình hình mới. Tiếp tục đào tạo và nâng cao kiến thức chuyên môn của đội ngũ làm công tác dân số.

- Triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm 2020 và giai đoạn tới. Trong đó, cần tăng cường truyền thông vận động chuyển đổi hành vi, cung cấp dịch vụ KHHGĐ, sớm đạt mức sinh thay thế.

- Tăng cường nghiên cứu về dân số và phát triển, nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin số liệu chuyên ngành, chủ động cung cấp các dữ liệu dân số phục vụ cho việc xây dựng các chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- (Bên cạnh đó, cần) thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ cho người dân, đặc biệt là tại địa bàn trọng điểm có mức sinh cao.

Nguồn: http://www.cpcs.vn/tong-cuc-dan-so--khhgd-lam-viec-voi-ban-chi-dao-cong-tac-dan-so-tinh-thai-nguyen-d17071.html