Chỉ số phát triển con người (HDI), 2017

Human development indicator (HDI), 2017
Nguồn: UNDP, Báo cáo phát triển con người, 2018.
Source: UNDP, Human development report, 2018.