Suy dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi, 2007-2017

Undernutrition of mothers and under-five year children, 2007-2017
Nguồn: VDD, Viện dinh dưỡng.
Source: NIN, National Institute Nutrition.