Tổng tỷ suất sinh theo thành thị/nông thôn và vùng, 2008-2018

Total fertility rate by urban/rural and region, 2008-2018

Nguồn: TCTK, Điều tra biến động dân số và KHHGĐ 1/4 năm 2008-2017.

             TCTK, Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Các kết quả chủ yếu.

TCTK, Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014.

TCTK, Tình hình kinh tế - xã hội 2018.

Source: GSO, Population change and family planning survey 1/4 period 2008- 2017.

 GSO,The 2009 Vietnam population and housing census: Major findings.

GSO, The 2014 Vietnam Intercensal population and housing survey.

GSO, Socio-economic situation in 2018.