Tỷ lệ khám thai của lần sinh gần nhất chia theo số lần khám thai, thành thị/nông thôn và vùng kinh tế - xã hội, 1/4/2006 và 1/4/2017

Rate of obstetrical check up for the last birth by times of checkup, urban/rural residence and socio-economic region, 1/4/2006 and 1/4/2017
Nguồn: TCTK, Điều tra biến động dân số và KHHGĐ 1/4/2017.
Source: GSO, 1/4/2017 Population change and family planning survey.