Tỷ lệ nạo/phá thai và hút điều hòa kinh nguyệt chia theo thành thị/nông thôn, 2007-2017

Rate of abortion and menstrual regulation by urban/rural, 2007-2017

Xem file PDF

Nguồn: TCTK, Điều tra biến động dân số và KHHGĐ 1/4 năm 2007-2017.
Source: GSO, Population change and family planning survey 1/4 period 2007-2017.