Tỷ lệ nạo phá thai và hút điều hoà kinh nguyệt chia theo thành thị/nông thôn và vùng, 2007-2017

Rate of abortion and menstrual regulation by urban/rural and region, 2007-2017,
Nguồn: TCTK, Điều tra biến động dân số và KHHGĐ 1/4/2017.
Source: GSO,1/4/2017 Population change and family planning survey.