Tỷ lệ phụ nữ 15-49 tuổi sinh con thứ 3 trở lên chia theo thành thị/nông thôn và vùng, 2008-2018

Proportion of women aged 15-49 years who have a third or higher order birth by urban/rural and region, 2008-2018

Nguồn: TCTK, Điều tra Biến động dân số và KHHGĐ 1/4 năm 2008-2017.

             TCTK, Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Các kết quả chủ yếu.

                   TCTK, Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014.

             TCTK, Tình hình kinh tế - xã hội 2018.

Source: GSO, Population change and family planning survey 1/4 period 2008-2017.

             GSO, The 2009 Vietnam Population and Housing census: Major Findings.

                   GSO, The 2014 Vietnam Intercensal population and housing survey.

                     GSO, Socio-economic situation in 2018.